2023 m. gruodžio 4 d.

III kl. Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok.

Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.)

Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Dvasinis tobulėjimas

 • Advento mąstymai: „Darykite atgailą!”

  2022.12.05Kun. Pierre Chaignon, S.J.

  Šv. Jonas mokina nusidėjėlius: „Darykite atgailą!” Pranokėjas skelbia, jog atgaila yra būtina, jog jinai turi būti tikra, ir jog jos negalima atidėlioti.

 • Advento mąstymai: Apie Jėzaus gyvenimą Marijos įsčiose

  2022.12.20Kun. Pierre Chaignon, S.J.

  Jis nuo pirmos savo atėjimo valandos, dar Motinos įsčiose, karštai trokšta, idant ta ugnis degtų žmonių širdyse. Nuolat stovi Jo minty liūdnas žmonijos būvis, kad ji guli paskendusi tamsybėse ir visokiomis nuodėmėmis sutepta.

 • Apie nežinojimą krikščionių tarpe

  2023.03.01Tėvas Emanuelis

  Nežinojimas! Ši žaizda didelė ir visuose žmonėse ji neša vaisių, labai karčių vaisių – tai turime pripažinti.

 • Apie patvarumą dorybėse ir kaip jį įsigyti

  2023.08.10Kun. Alonso Rodriguez

  Pasistenkim, kad mus gerus ir dorus padarytų mūsų dorybės, o ne svetimos.

 • Ar tiki, kad tau skirti žodžiai „imk savo kryžių“?

  2022.10.30Nikodemas Agiorietis

  Ar tiki, kad tau asmeniškai skirti Viešpaties žodžiai imk savo kryžių? Jei tiki, tai paimsi. Nesakyk per sunku.

 • Drausmės būtinybė

  2021.10.05Jason Craig

  Drausmės laikymasis iš meilės, o ne dėl žemiškos naudos, padeda mums gyventi Dievo vaikų, o ne nuodėmės ar kitų dalykų vergų gyvenimą.

 • Dvasinės pratybos liturginiu Kančios metu

  2023.03.28Dom Prosper Gueranger

  Bažnyčia iš mūsų prašo ne tik užuojautos ir ašarų. Ji norėtų, kad pasinaudotumėme pamokomis, kurių mus moko Atpirkėjo kančia ir mirtis ant kryžiaus.

 • Dvasinės pratybos Septuagezimos laiku

  2022.02.15Dom Prosper Gueranger

  Kalėdų laiko linksmybės, regis, liko toli praeityje. Keturiasdešimt dienų džiaugsmo, kurį mums atnešė mūsų Emanuelio gimimas, praėjo. Šventosios Bažnyčios nuotaika apsiniaukė, ir mes įspėjami, kad tamsuma dar tirštės. Negi visam laikui praradome Tą, kurio taip nekantriai ir ilgesingai laukėme keturias lėtas advento savaites? Ar dieviškoji Teisumo Saulė, taip skaisčiai pakilusi Betliejuje, jau baigė savo kelią ir paliko mūsų kaltąją žemę?

 • Dvasinės pratybos septuagezimos laiku

  2023.02.06Dom Prosper Gueranger

  Kalėdų laiko linksmybės, regis, liko toli praeityje. Keturiasdešimt dienų džiaugsmo, kurį mums atnešė mūsų Emanuelio gimimas, praėjo.

 • Kas nežengia į priekį, tas eina atgal

  2022.08.03Kun. Alonso Rodriguez

  Šiame gyve­nime dorybių kelyje jokio vidurio negali būti: kas nekyla aukštyn, tas krenta žemyn, ir kas nežen­gia į priekį, tas tuo pačiu metu jau eina atgal.

 • Kryžiaus dvasia

  2023.07.24Tėvas Emanuelis

  Kas turi kryžiaus dvasią, kantriai pakelia sunkumus, pamilsta kentėjimus, didžiadvasiškai aukojasi, kai gerasis Dievas to pareikalauja.

 • Kryžiaus keliu. Klausimai ir atsakymai

  2023.04.04Kun. Bronius Bulika

  Kentėti reikės kiekvienam, kuris nepaklus, nebus kaip visi, neklys su kitais; kiekvienam, kuris nedrebės, kuris išdrįs gyventi pagal sąžinę.

 • Kryžiaus reikšmė

  2022.11.22Martin J. Scott

  Kryžius, gerai suprastas, kelia mus aukščiau gyvenimo vargų.

 • Lengva dorybė: lengvumas ir patogumas kaip liturginės reformos duotybės

  2022.12.12Peter Kwasniewski

  Paprasčiausias posusirinkiminio žlugimo paaiškinimas yra tas, kad Bažnyčia tiesiog nustojo reikalauti asketizmo kaip pagrindo ir tobulumo kaip idealo, o puolusi žmogiškoji prigimtis žinojo, kaip tuo pasinaudoti.

 • Maldos pilnatvė: malda ir pareigų atlikimas

  2023.02.14Kun. Jacek Woroniecki O.P.

  Antgamtinė meilė mūsų laikinajame gyvenime įgyja dvi pagrindines formas, būtent tikrąją meilę, tai yra sąmoningą meilę, ir įprastinę meilę, tai yra nesąmoningą meilę, arba veikiau – paslėptą meilę.

 • Mūsų maldos trūkumai ir veiksmingos maldos savybės

  2023.07.15Kun. Jacek Woroniecki O.P.

  Nenuostabu, kad, neišplaukdamos iš gilaus pasitikėjimo Dievo galia, maldos neduoda laukiamų rezultatų.

 • Naudokim laiką

  2022.03.21Kun. Alfonsas Lipniūnas

  Kai teks ko laukti, kai būsi kelyje, kai turėsi laiko, kartok mintimis trumpas maldeles, savo mažąją paslaptį, prisimink Dievo gerumą, sielas.

 • Savimeilė – didžiausia kliūtis tobulėti

  2022.11.24Tomas Kempietis

  Žinok, kad savimeilė tau kenkia daugiau, negu koks nors kitas pasaulio daiktas.

 • Šventumas – vienintelis sprendimas mūsų laikų krizei

  2022.02.05Roberto de Mattei

  Audringose istorijos epochose turime suprasti, kad mus kamuojančių problemų sprendimą galime rasti tik savyje.

 • Tikras ir veiksmingas gailestis pagal šv. Pranciškų Salezą

  2022.01.29Šv. Pranciškus Salezas

  Sausio 29 d. minimas vyskupas ir Bažnyčios mokytojas šv. Pranciškus Salezas, kurio 400-ąsias gimimo dangui metines minime šiais metais. Skelbiame kelias ištraukas iš žymiojo šv. Pranciškaus Salezo veikalo „Filotėja“.

Puslapis 1 iš 2

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.