Dominica Prima Adventus

skirtukas

I advento sekmadienis

Advento liturgija prasideda tuo laukimo ir tikėjimo šūksniu, kurį, artėjant Kalėdų šventėms, Bažnyčia kartos vis garsiau ir garsiau: „Ateik!“ Dievo Karalystės įvedimas, išpranašautas pranašų ir pažymėtas mūsų Išganytojo atėjimu į žemę, – tai didis dieviškasis veikimas, kuris vyksta nuolat, iš kartos į kartą iki laikų pabaigos (Evangelija).

Bažnyčia mus kasmet ruošia su džiaugsmu ir tikėjimu švęsti gimimą To, kuris atėjo, kad iš mūsų sielų išrautų nuodėmes, savo meile pakeistų mūsų gyvenimą ir nuvestų mus į dangų – savo šlovės Karalystę.

Introitus

Ps. 24, 1–3. Ad te levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi, qui te exspectant, non confundentur.

Ps. 24, 4. Vias tuas, Domine, demonstra mihi: et semitas tuas edoce me.

Introitas

Ps 24, 1–3. Į tave pakėliau savo sielą; mano Dieve, tavimi pasitikiu, lai nerausiu iš gėdos; ir lai neišjuokia manęs mano priešai; juk visi, kurie tavęs laukia, nebus sugėdyti.

Ps 24, 4. Kelius savuosius, Viešpatie, man parodyk ir takais savaisiais mane žengti išmokyk.

Oratio

Éxcita, quæsumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut ab imminéntibus peccatorum nostrórum perículis, te mereámur protegénte éripi, te liberánte salvári: Qui vivis et regnas...

Kolekta

Meldžiame Tave, Viešpatie, sužadink savo galią ir ateik, kad, Tau globojant ir užtariant, būtume verti būti išvaduoti ir išgelbėti nuo pavojų, gresiančių mums dėl mūsų nuodėmių. Kuris gyveni ir viešpatauji...

Lectio

Léctio Epístolæ beati Pauli Apostoli ad Romános. (Rom. 13, 11–14)

Fratres: Sciéntes, quia hora est iam nos de somno súrgere. Nunc enim própior est nostra salus, quam cum credídimus. Nox præcéssit, dies áutem appropinquávit. Abiiciámus ergo ópera tenebrárum, et induámur arma lucis. Sicut in die honéste ambulémus: non in comessatiónibus et ebrietátibus, non in cubílibus et impudicítiis, non in contentióne et æmulatióne: sed induímini Dóminum Iesum Christum.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams. (Rom 13, 11–14)

Broliai: Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.

Graduale

Ps. 24, 3 et 4. Universi, qui te exspectant, non confundentur, Domine. V. Vias tuas, Domine, notas fac mihi: et semitas tuas edoce me.

Gradualas

Ps 24, 3 ir 4. Visi, kurie tavęs laukia, nebus sugėdyti, Viešpatie. V. Viešpatie, kelius savuosius man parodyk ir takais savaisiais mane žengti išmokyk.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 84, 8. V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam: et salutare tuum da nobis. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 84, 8. V. Parodyk mums, Viešpatie, savo gailestingumą ir suteik mums savo išganymą. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Lucam. (Luc. 21, 25–33)

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Erunt signa in sole et luna et stellis, et in terris pressúra géntium præ confusióne sónitus maris, et flúctuum: arescéntibus homínibus præ timóre et exspectatióne, quæ supervénient univérso orbi: nam virtútes cælórum movebúntur. Et tunc vidébunt Fílium hóminis veniéntem in nube cum potestáte magna, et maiestáte. His áutem fíeri incipiéntibus, respícite et leváte cápita vestra: quóniam appropínquat redémptio vestra. Et dixit illis similitúdinem: Vidéte ficúlneam et omnes árbores: cum prodúcunt iam ex se fructum, scitis, quóniam prope est æstas. Ita et vos cum vidéritis hæc fíeri, scitóte, quóniam prope est regnum Dei. Amen, dico vobis, quia non præteríbit generátio hæc, donec ómnia fiant. Cælum et terra transíbunt: verba áutem mea non transíbunt.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 21, 25–33)

Anuo metu: Tarė Jėzus savo mokiniams: Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.“ Ir jis jiems pasakė palyginimą: „Stebėkite figmedį bei kitus medžius. Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. Taip pat pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. Iš tiesų sakau jums: nepraeis nė ši karta, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.“

Offertorium

Ps. 24, 1–3. Ad te, Domine, levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam: neque irrideant me inimici mei: etenim universi, qui te exspectant, non confundentur.

Ofertoriumas

Ps 24, 1–3. Į tave, Viešpatie, pakėliau savo sielą; mano Dieve, tavimi pasitikiu, lai nerausiu iš gėdos; ir lai neišjuokia manęs mano priešai; juk visi, kurie tavęs laukia, nebus sugėdyti.

Secreta

Hæc sacra nos, Dómine, poténti virtúte mundátos ad suum fáciant purióres veníre princípium. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Viešpatie, lai šios šventosios paslaptys mus, galinga jėga nuvalytus, įgalina ateiti švaresnius prie jų šaltinio. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 84, 13. Dominus dabit benignitatem: et terra nostra dabit fructum suum.

Komunija

Ps 84, 13. Viešpats duos gerumo, ir mūsų žemė duos savąjį vaisių.

Postcommunio

Suscipiámus, Dómine, misericórdiam tuam in medio templi tui: ut reparatiónis nostræ ventúra solémnia cóngruis honóribus præcedámus. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Viešpatie, lai priimsime Tavąjį gailestingumą Tavosios šventovės viduryje, kad su derama garbe pasitiktume būsimąją mūsų atpirkimo iškilmę. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.