Missa de Sacratissimo Corde Iesu

skirtukas

Švenčiausiosios Jėzaus Širdies Mišios

Introitus

Ps. 32, 11 et 19. Cogitatiónes Cordis eius in generatióne et generatiónem: ut éruat a morte ánimas eórum, et alat eos in fame.

Ps. 32, 1. Exsultáte, iusti, in Dómino: rectos decet collaudátio.

Introitas

Ps 32, 11 ir 19. Jo širdies sumanymai tveria iš kartos į kartą, kad išgelbėtų nuo mirties jų sielas ir pamaitintų juos bado metu.

Ps 32, 1. Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, geriesiems tinka šlovinti.

Oratio

Deus, qui nobis, in Corde Fílii tui, nostris vulneráto peccátis, infinítos dilectiónis thesáuros misericórditer largíri dignáris: concéde, quæsumus; ut, illi devótum pietátis nostræ præstántes obséquium, dignæ quoque satisfactiónis exhibeámus offícium. Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, savo Sūnaus Širdyje, sužeistoje mūsų nuodėmių, Tu teikeisi mums gailestingai dovanoti begalinius meilės lobius. Suteik, prašome, kad jai su giliu pamaldumu atsiduotume ir įvykdytume verto atlyginimo pareigą. Per Tąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apostoli ad Ephésios. (Ephes. 3, 8–19)

Fratres, mihi ómnium sanctorum mínimo data est grátia hæc, in géntibus evangelizáre investigábiles divítias Christi: et illumináre omnes, quæ sit dispensátio sacraménti abscónditi a sæculis in Deo qui ómnia creávit: ut innotéscat prin-cipátibus et potestátibus in cæléstibus per Ecclésiam multifórmis sapiéntia Dei: secúndum præfinitiónem sæculórum, quam fecit in Christo Iesu Dómino nostro, in quo habémus fidúciam et accéssum in confidéntia per fidem eius. Huius rei grátia flecto génua mea ad Patrem Dómini nostri Jesu Christi, ex quo omnis patérnitas in cælis et in terra nominátur: ut det vobis secúndum divítias glóriæ suæ, virtúte corroborári per Spíritum eius in interiórem hóminem: Christum habitáre per fidem in córdibus vestris: in caritáte radicáti et fundáti: ut possítis comprehéndere, cum ómnibus sanctis, quæ sit latitúdo, et longitúdo, et sublímitas et profúndum: scire étiam supereminéntem sciéntiæ caritátem Christi, ut impleámini in omnem plenitúdinem Dei.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško efeziečiams. (Ef 3, 8–19)

Broliai, man, iš visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve – visų dalykų Kūrėjyje, – kad dabar per Bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopa Dievo išmintis. Tai atitinka amžinąjį nutarimą, įvykdytą mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. Jį tikėdami, mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie Tėvo. Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės turtų suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti tvirtais vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.

Graduale

Ps. 24, 8–9. Dulcis et rectus Dóminus, propter hoc legem dabit delinquéntibus in via. V. Díriget mansuétos in iudício, docébit mites vias suas.

Gradualas

Ps 24, 8–9. Meilus ir teisingas yra Viešpats. Todėl jis duoda įstatymą nuklystantiems kelyje. V. Teisingai veda nuolankiuosius, romiuosius moko savo kelių.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Matth. 11, 29. V. Tóllite iugum meum super vos et díscite a me, quia mitis sum et húmilis Corde, et inveniétis réquiem animábus vestris. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Mt 11, 29. V. Imkite ant pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios Širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Ioannem. (Ioann. 19, 31–37)

In illo témpore: Iudæi, quóniam Pa-rascéve erat, ut non remanérent in cruce córpora sábbato, erat enim magnus dies ille sábbati, rogavérunt Pilátum ut frangeréntur eórum crura et tolleréntur. Venérunt ergo mílites, et primi quidem fregérunt crura, et altérius qui crucifíxus est cum eo. Ad Iesum autem cum veníssent, ut vidérunt eum iam mórtuum, non fregérunt eius crura: sed unus mílitum láncea latus eius apéruit, et contínuo exívit sanguis et aqua. Et qui vidit, testimónium perhíbuit: et verum est testimónium eius. Et ille scit, quia vera dicit: ut et vos credátis. Facta sunt enim hæc, ut Scriptúra implerétur: Os non comminuétis ex eo. Et íterum ália Scriptúra dicit: Vidébunt inquem transfixérunt.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Joną tęsinys. (Jn 19, 31–37)

Anuo metu: Kadangi buvo Prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus per šabą, – nes tas šabas buvo didelės šventės diena, – jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas; jis žino sakąs tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad išsipildytų Raštas: Nė vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje Raštas sako: Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė.

Offertorium

Ps. 68, 21. Impropérium exspectávit Cor meum et misériam, et sustínui qui simul mecum contristarétur, et non fuit; consolántem me quæsívi, et non invéni.

Ofertoriumas

Ps 68, 21. Paniekos laukia mano Širdis ir vargo. Aš laukiau, kad kas liūdėtų su manimi, bet veltui; ieškojau, kas mane paguostų, bet neradau.

Secreta

Réspice, quæsumus, Dómine, ad ineffábilem Cordis dilécti Fílii tui caritátem: ut quod offérimus sit tibi munus accéptum, et nostrórum expiátio delictórum. Per eundem Dóminum nostrum...

Sekreta

Pažvelk, Viešpatie, į neapsakomą savo mylimojo Sūnaus Širdies meilę, kad mūsų aukos būtų Tau priimtina dovana ir atlygis už mūsų kaltes. Per Tąjį mūsų Viešpatį...

Communio

Ioann. 19, 34.

Unus mílitum láncea latus eius apéruit, et contínuo exívit sanguis et aqua.

T. P. ( Ioann. 7, 37): Si quis sitit, véniat ad me et bibat, allelúia, allelúia.

Komunija

Jn 19, 34.

Vienas kareivių ietimi pervėrė jam šoną, ir tuoj ištekėjo kraujo ir vandens.

Velykų laiku ( Jn 7, 37): Jei kas trokšta, teateina pas mane ir teatsigeria, aleliuja, aleliuja.

Postcommunio

Præbeant nobis, Dómine Iesu, divínum tua sancta fervórem; quo dulcíssimi Cordis tui suavitáte percépta, discámus terrena despícere, et amáre cæléstia: Qui vivis et regnas...

Postkomunija

Tesuteikia, Viešpatie Jėzau, mums Tavo švenčiausiasis dieviško įkarščio, kad, patyrę Tavo saldžiosios Širdies gerumą, išmoktume niekinti žemiškus dalykus ir mylėti dangiškuosius. Kuris gyveni ir viešpatauji...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.