Sanctæ Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph

skirtukas

I sekmadienis po Epifanijos, Šv. Šeima – Jėzus, Marija ir Juozapas

Prieš mus – Jėzus, Marija ir Juozapas savo kukliame būste Nazarete – didžiausias šventumas dideliame skurde. Bažnyčia metai iš metų nori mums priminti šį nuostabų pavyzdį, kuris turėtų įkvėpti visas krikščioniškas šeimas, nes jis parodė visoms žmonių kartoms šeimai privalomas dorybes.

Evangelija mums rodo dvylikametį Kristų, kuris mintyse visiškai paskendęs Šventojo Tėvo reikaluose, tačiau Jis taip pat visiškai paklusnus Marijai ir Juozapui. Apaštalo Laiške kalbama apie tai, koks turi būti tikro krikščionio gyvenimas.

Ši šventė pirmą kartą buvo patvirtinta Kanadoje popiežiaus Leono XIII 1893 m.; Benediktas XV ją išplatino visoje Bažnyčioje, įsakydamas ją švęsti pirmąjį sekmadienį po Viešpaties Apsireiškimo.

Introitus

Prov. 23, 24 et 25. Exsúltat gáudio pater Iusti, gáudeat Pater tuus et Mater tua, et exsúltet quæ génuit te.

Ps. 83, 2–3. Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum: concupíscit et déficit ánima mea in átria Dómini.

Introitas

Pat 23, 24 ir 25. Džiūgauja Teisiojo tėvas; lai džiūgauja tavo tėvas ir tavo motina ir tedžiūgauja tave pagimdžiusi.

Ps 83, 2–3. Kokios mielos tavo padangtės, galybių Viešpatie, mano siela trokšta Viešpaties rūmų ir vysta.

Oratio

Dómine Iesu Christe, qui Maríæ et Ióseph súbditus, domésticam vitam ineffabílibus virtútibus consecrásti: fac nos, utriúsque auxílio, Famíliæ sanctæ tuæ exémplis ínstrui; et consórtium cónsequi sempitérnum: Qui vivis et regnas in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, būdamas paklusnus Marijai ir Juozapui, neapsakomomis dorybėmis pašventinai šeiminį gyvenimą, padaryk, kad mes, abiems padedant, būtume mokomi Tavo šventosios Šeimos pavyzdžiais ir pasiektume amžinąją palaimą. Kuris gyveni ir viešpatauji Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beati Pauli Apostoli ad Colossénses. (Col. 3, 12–17)

Fratres: Indúite vos sicut elécti Dei, sancti et dilécti, víscera misericórdiæ, benignitátem, humilitátem, modéstiam, patiéntiam: supportántes ínvicem, et donántes vobismetípsis, si quis advérsus áliquem habet querélam: sicut et Dóminus donávit vobis, ita et vos. Super ómnia áutem hæc, caritátem habéte, quod est vínculum perfectiónis: et pax Christi exúltet in córdibus vestris, in qua et vocáti estis in uno córpore: et grati estóte. Verbum Christi hábitet in vobis abundánter, in omni sapiéntia, docéntes, et commonéntes vosmetípsos psalmis, hymnis et cánticis spirituálibus, in grátia cantántes in córdibus vestris Deo. Omne, quodcúmque fácitis in verbo aut in ópere, ómnia in nomine Dómini Iesu Christi, grátias agéntes Deo et Patri per ipsum.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško kolosiečiams. (Kol 3, 12–17)

Broliai: jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi! Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes. Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.

Graduale

Ps. 26, 4; 83, 5. Unam pétii a Dómino, hanc requíram: ut inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus vitæ meæ. V. Beáti, qui hábitant in domo tua, Dómine, in sæcula sæculórum laudábunt te.

Gradualas

Ps 26, 4; 83, 5. Vieno prašiau iš Viešpaties, šito reikalausiu – kad apsigyvenčiau Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas. V. Palaiminti, kurie gyvena tavo namuose, Viešpatie, per amžių amžius tave šlovins.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Is. 45, 15. V. Vere tu es Rex abscónditus, Deus Israel Salvátor. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Iz 45, 15. V. Tu iš tiesų esi pasislėpęs Karalius, Izraelio Dieve, Išganytojau. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Lucam. (Luc. 2, 42–52)

Cum factus esset Iesus annórum duódecim, ascendéntibus illis Ierosólymam secúndum consuetúdinem diéi festi, consummatísque diébus, cum redírent, remánsit puer Iesus in Ierúsalem, et non cognovérunt paréntes eius. Exstimántes áutem illum esse in comitátu, venérunt iter diéi, et requirébant eum inter cognates et notos. Et non inveniéntes, regréssi sunt in Ierúsalem, requiréntes eum. Et factum est, post tríduum invenérunt illum in templo sedéntem in médio doctórum, audiéntem illos, et interrogántem eos. Stupébant áutem omnes, qui eum audiébant, super prudéntia et respónsis eius. Et vidéntes admiráti sunt. Et dixit mater eius ad illum: Fíli, quid fecísti nobis sic? Ecce pater tuus, et ego doléntes quærebámus te. Et ait ad illos: Quid est quod me quærebátis? Nesciebátis quia in his, quae Patris mei sunt, opórtet me esse? Et ipsi non intellexérunt verbum, quod locútus est ad eos. Et descéndit cum eis, et venit Názareth: et erat súbditus illis. Et mater eius conservábat ómnia verba hæc in corde suo. Et Iesus proficiébat sapiéntia, et ætáte, et grátia, apud Deum, et hómines.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 2, 42–52)

Kai Jėzui sukako dvylika metų, šventės papročiu jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanymu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo, ir jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs.“ O jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

Offertorium

Luc. 2, 22. Tulérunt Iesum paréntes eius in Ierúsalem, ut sísterent eum Dómino.

Ofertoriumas

Lk 2, 22. Nunešė Jėzų jo tėvai į Jeruzalę, kad paaukotų jį Viešpačiui.

Secreta

Placatiónis hóstiam offérimus tibi, Dómine, supplíciter deprecántes; ut, per intercessiónem Deíparæ Vírginis, cum beáto Ióseph, famílias nostras in pace et grátia tua fírmiter constítuas. Per eúndem Dóminum nostrum...

Sekreta

Permaldavimo auką aukojame Tau, Viešpatie, nuolankiai prašydami, kad, Dievo Gimdytojai Mergelei drauge su Palaimintuoju Juozapu užtariant, mūsų šeimas ramybėje ir malonėje įtvirtintum. Per Tąjį mūsų Viešpatį...

Communio

Luc. 2, 51. Descéndit Iesus cum eis, et venit Názareth, et erat súbditus illis.

Komunija

Lk 2, 51. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą, ir buvo jiems klusnus.

Postcommunio

Quos cæléstibus réficis Sacraméntis, fac, Dómine Iesu, sanctæ Famíliae tuæ exémpla iúgiter imitári: ut in hora mortis nostræ, occurrénte gloriósa Vírgine Matre tua cum beáto Ióseph, per te in ætérna tabernácula récipi mereámur. Qui vivis et regnas...

Postkomunija

Viešpatie Jėzau, padaryk, kad tie, kuriuos atgaivinai dangiškaisiais sakramentais, visada sektų Tavo Šventosios Šeimos pavyzdžiu, kad, garbingajai Mergelei Tavo Motinai drauge su palaimintuoju Juozapu padedant, savo mirties valandą nusipelnytume būti Tavo priimti į amžinąsias padangtes. Kuris gyveni ir viešpatauji...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.