II Dominica post Epiphaniam

skirtukas

II sekmadienis po Epifanijos

Introitus

Ps. 65, 4. Omnis terra adóret te, Deus, et psallat tibi: psalmum dicat nómini tuo, Altíssime.

Ps. 65, 1–2. Iubiláte Deo, omnis terra, psalmum dícite nómini eius: date glóriam laudi eius.

Introitas

Ps 65, 4. Lai visa žemė šlovina tave, Dieve, ir tau gieda; lai gieda psalmes tavajam vardui, Aukščiausiasis.

Ps 65, 1–2. Džiaugsmingai šlovinkite Dievą, visa žeme, giedokite psalmę jo vardui; teikite garbę jo gyriui.

Oratio

Omnípotens sempitérne Deus, qui cæléstia simul et terréna moderáris: supplicatiónes pópuli tui cleménter exáudi; et pacem tuam nostris concéde tempóribus. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Visagali amžinasis Dieve, kuris valdai dangiškuosius, taip pat ir žemiškuosius dalykus, mielaširdingai išklausyk savosios tautos maldavimus ir savąją ramybę suteik mūsų laikams. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolae beati Pauli Apostoli ad Romános. (Rom. 12, 6–16)

Fratres: Habéntes donations secúndum grátiam, quæ data est nobis, differéntes: sive prophetíam secúndum ratiónem fídei, sive ministérium in ministrándo, sive qui docet in doctrína, qui exhortátur in exhortándo, qui tríbuit in simplicitáte, qui præest in sollicitúdine, qui miserétur in hilaritáte. Diléctio sine simulatióne. Odiéntes malum, adhæréntes bono: Caritáte fraternitátis ínvicem diligéntes: Honóre ínvicem præveniéntes: Sollicitúdine non pigri: Spíritu fervéntes: Dómino serviéntes: Spe gaudéntes: In tribulatióne patiéntes: Oratióni instántes: Necessitátibus sanctórum communicántes: Hospitalitátem sectántes. Benedícite persequéntibus vos: benedícite et nolíte maledícere. Gaudére cum gaudéntibus, flere cum fléntibus: Idípsum ínvicem sentiéntes: Non alta sapiéntes, sed humílibus consentiéntes.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams. (Rom 12, 6–16)

Broliai: Turime įvairių dovanų, nelygu kokia malonė mums suteikta. Kas turi pranašystės dovaną, tegul ja naudojasi, laikydamasis tikėjimo; kas dovaną tarnauti – tetarnauja, kas mokyti – tegul moko, kas paraginti – tegul ragina; kas dovaną šelpti – tegul šelpia dosniai, kas vadovauti – tegul vadovauja rūpestingai; kas dovaną gailestingumo darbams – tegul pagelbsti kitiems su džiaugsmu. Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Nebūkite apsileidę, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais.

Graduale

Ps. 106, 20–21. Misit Dóminus verbum suum, et sanávit eos: et erípuit eos de intéritu eórum. V. Confiteántur Dómino misericórdiæ eius: et mirabília eius fíliis hóminum.

Gradualas

Ps 106, 20–21. Pasiuntė Viešpats savąjį Žodį ir juos išgydė; ir išplėšė juos iš jų pražūties. V. Lai išpažįsta Viešpatį jo gailestingieji darbai ir jo stebuklai žmonių vaikams.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 148, 2. V. Laudáte Dóminum, omnes Ángeli eius: laudáte eum, omnes virtútes eius. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 148, 2. V. Šlovinkite Viešpatį, visi jo angelai; šlovinkite jį, visos jo galybės. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Ioánnem. (Ioann. 2, 1–11)

In illo témpore: Núptiæ factæ sunt in Cana Galilææ: et erat mater Iesu ibi. Vocátus est áutem et Iesus et discípuli eius ad núptias. Et deficiénte vino, dicit mater Iesu ad eum: Vinum non habent. Et dicit ei Iesus: Quid mihi et tibi est, múlier? nondum venit hora mea. Dicit mater eius minístris: Quodcúmque díxerit vobis, fácite. Erant áutem ibi lapídeæ hydriæ sex pósitæ secúndum purificatiónem Iudæórum, capiéntes síngulæ metrétas binas vel ternas. Dicit eis Iesus: Impléte hydrias aqua. Et implevérunt eas usque ad summum. Et dicit eis Iesus: Hauríte nunc, et ferte architriclíno. Et tulérunt. Ut áutem gustávit architriclínus aquam vinum factam, et non sciébat unde esset, minístri áutem sciébant, qui háuserant aquam: vocat sponsum arachitriclínus, et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit: et cum inebriáti fúerint, tunc id, quod detérius est: tu áutem servásti bonum vinum usque adhuc. Hoc fecit inítium signórum Iesus in Cana Galilææ: et manifestávit glóriam suam et credidérunt in eum discípuli eius.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Joną tęsinys. (Jn 2, 1–11)

Anuo metu: Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno.“ Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps.“ Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos. Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens.“ Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui.“ Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiolei.“ Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.

Offertorium

Ps. 65, 1–2 et 16. Iubiláte Deo, univérsa terra: psalmum dícite nómini eius: veníte, et audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ meæ, allelúia.

Ofertoriumas

Ps 65, 1–2 ir 16. Džiaugsmingai šlovinkite Dievą, visa žeme; giedokite psalmę jo vardui; ateikite ir klausykitės visi, kurie bijote Dievo, ir papasakosiu jums, kiek padarė Viešpats manajai sielai, aleliuja.

Secreta

Obláta, Dómine, múnera sanctífica: nosque a peccatórum nostrórum máculis emúnda. Per Dóminum nostrum...

Sekreta

Viešpatie, pašventink paaukotąsias dovanas ir mus nuo mūsų nuodėmių dėmių nuvalyk. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ioann. 2, 7, 8, 9 et 10–11. Dicit Dóminus: Impléte hydrias aqua, et ferte architriclíno. Cum gustásset architriclínus aquam vinum factam, dicit sponso: Servásti bonum vinum usque adhuc. Hoc signum fecit Iesus primum coram discípulis suis.

Komunija

Jn 2, 7, 8, 9 ir 10–11. Pasakė Viešpats: „Pripildykite statines vandens ir neškite stalo vyresniajam.“ Kai stalo vyresnysis paragavo vynu paversto vandens, pasakė jaunikiui: „Iki pat šio laiko išsaugojai gerąjį vyną.“ Šį ženklą pirmąjį Jėzus padarė savo mokinių akivaizdoje.

Postcommunio

Augeátur in nobis, quæsumus, Dó-mine, tuæ virtútis operátio: ut divínis vegetáti sacraméntis, ad eórum promíssa capiénda, tuo múnere præparémur. Per Dóminum nostrum...

Postkomunija

Meldžiame Tave, Viešpatie, lai būna gausinamas mumyse Tavosios galybės veikimas, kad, maitinami dieviškaisiais sakramentais, per Tavo malonę būtume rengiami priimti jų dovanas. Per mūsų Viešpatį...


Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.
Daugiau informacijos Sutinku Nesutinku