S. Joseph Opificis

skirtukas

Šv. Juozapas Darbininkas

Šv. Juozapas, Švč. M. Marijos sužadėtinis ir Kūdikėlio Jėzaus įtėvis, su tikėjimu bei nuolankumu atliko sunkią, bet šlovingą Dievo jam pavestą misiją. Jis tapo pavyzdžiu ne tik šeimos tėvams, bet ir nuolankiai dirbantiems kasdienius darbus, taip pat dvasinio skaistumo sergėtoju ir krikščioniškų šeimų gynėju. Šv. Juozapo garbinimas į Bažnyčios liturgiją buvo įvestas neseniai. Šventę, švenčiamą skirtingu laiku, XV a. pradėta švęsti kovo 19 dieną. Į bendrąjį bažnytinį kalendorių 1691 m. ją įtraukė popiežius Grigalius XV.

Šios dienos Evangelija pasakoja apie mūsų Viešpaties vaikystę ir pateikia svarbius duomenis apie šv. Juozapo asmenybę. Prieš mūsų akis jis iškyla kaip stebėtinai kilnus ir kuklus žmogus. Skaitinyje jis – teisusis, kurio siela visiškai priklauso Dievui: ji pilna palaiminimų, pašlovinta Dievo ir gerbiama žmonių.

Introitus

Sap 10, 17. Sapiéntia réddidit justis mercédem labórum suórum, et dedúxit illos in via mirábili, et fuit illis in velaménto diéi, et in luce stellárum per noctem.

Ps 126, 1. Nisi Dóminus aedificáverit domum, in vanum labórant qui aedificant eam.

Introitas

Išm 10, 17. Išmintis atidavė teisiesiems jų darbų užmokestį, vedė juos stebėtinu keliu; ji buvo jiems dieną uždanga, o naktį – žvaigždžių šviesa, aleliuja, aleliuja.

Ps 126, 1. Jei Viešpats nestatys namų, veltui darbuosis tie, kurie juos stato.

Oratio

Rerum cónditor Deus, qui legem labóris humáno géneri statuísti: concéde propítius; ut, sancti Ioseph exémplo et patrocínio, ópera perficiámus quæ præcipis, et præmia consequámur quæ promíttis. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Visų daiktų Tvėrėjau, Dieve, Tu žmonių giminei įvedei įstatymą dirbti. Maloningai suteik, kad vedami šventojo Juozapo pavyzdžio ir globos, nuveiktume Tavo įsakytus darbus ir gautume Tavo žadamą atlygį. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses (Col. 3:14-15, 17, 23-24)

Fratres: Caritátem habéte, quod est vínculum perfectiónis, et pax Christi exsúltet in córdibus vestris, in qua et vocáti estis in uno córpore, et grati estóte. Omne quodcúmque fácitis in verbo aut in ópere, ómnia in nómine Dómini Iesu Christi, grátias agéntes Deo et Patri per ipsum. Quodcúmque fácitis, ex ánimo operámini sicut Dómino, et non homínibus, sciéntes quod a Dómino accipiétis retributiónem hereditátis. Dómino Christo servíte.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško kolosiečiams (Kol 3, 14-15, 17, 23-24)

Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi! Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui. Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami, kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą. Tarnaukite Viešpačiui Kristui!

Alleluia

Alleluia, alleluia.

De quacúmque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos, et ero protéctor eórum semper.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

V. Kokiame tik varge manęs besišauktų, aš juos išklausysiu ir visuomet būsiu jų globėjas.

Alleluia

Alleluia.

Fac nos innócuam, Joseph, decúrrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja.

V. Padėk mums, Juozapai, nugyventi nekaltą gyvenimą, o tavo globa visuomet tebūna saugi. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthæum. (Matth. 1, 18–21)

Cum esset desponsáta Mater Iesu María Ioseph, ántequam convenírent, invénta est in útero habens de Spíritu Sancto. Ioseph autem, vir eius, cum esset iustus et nollet eam tradúcere, vóluit occúlte dimíttere eam. Hæc autem eo cogitánte, ecce, Angelus Dómini appáruit in somnis ei, dicens: Ioseph, fili David, noli timére accípere Maríam cóniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spíritu Sancto est. Páriet autem fílium, et vocábis nomen eius Iesum: ipse enim salvum fáciet pópulum suum a peccátis eórum.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 1, 18–21)

Kai Jėzaus motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu, dar nepradėjus jiems kartu gyventi, Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių.“

Offertorium

Ps 89, 17. Bonitas Dómini Dei nostri sit super nos, et opus mánuum nostrárum secúnda nobis, et opus mánuum nostrárum secúnda.

Ofertoriumas

Ps 89, 17. Mūsų Viešpaties Dievo gerumas tebūna virš mūsų; padėk mūsų rankų darbams, pagelbėk mūsų rankų triūsui.

Secreta

Quas tibi, Dómine, de opéribus mánuum nostrárum offérimus hóstias, sancti Ioseph interpósito suffrágio, pignus fácias nobis unitátis et pacis. Per Dominum nostrum... sǽcula sæculórum. R. Amen.

Sekreta

Viešpatie, aukas, kurias atnašaujame iš mūsų rankų nuveiktų darbų, tarpininkaujant šventojo Juozapo užtarimui, padaryk mums vienybės ir taikos laidu. Per mūsų Viešpatį... amžių amžius. R. Amen.

Communio

Matth. 13, 54-55. Unde huic sapiéntia haec et virtútes? Nonne hic est fabri fílius? Nonne mater ejus dícitur María? Allelúia.

Komunija

Mt 13, 54-55. Iš kur šitam tokia išmintis ir galybė? Argi jis ne dailidės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija? Aleliuja.

Postcommunio

Adésto nobis, quæsumus, miséricors Deus: et, intercedénte pro nobis beáto Ioseph Confessóre, tua circa nos propitiátus dona custódi. Per Dominum nostrum... saecula sæculórum. R. Amen.

Postkomunija

Meldžiame Tave, gailestingasis Dieve, būk su mumis, ir, užtariant šventajam išpažinėjui Juozapui, saugok mumyse savo malonės dovanas. Per mūsų Viešpatį... amžių amžius. R. Amen.


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.