Feria Tertia infra Hebdomadam I in Quadragesima

skirtukas

Antradienis po I Gavėnios sekmadienio

Gavėnia – tai laikas, kai artinamės prie Dievo, kai Jis pasirengęs atleisti mūsų kaltes, jei nusigręšime nuo blogio (skaitinys iš Senojo Testamento). Kaip Kristus išvijo iš šventyklos prekiautojus, taip ir mes turime išvyti iš savo širdžių nuodėmę. Tada Dievas mūsų gyvenime užims deramą vietą.

Introitus

Ps. 89, 1 et 2. Dómine, refúgium factus es nobis a generatióne et progénie: a sæculo et in sæculum tu es.

Ps. 89, 2. Priúsquam montes fíerent, aut formarétur terra et orbis: a sæculo et usque in sæculum tu es Deus.

Introitas

Ps 89, 1 ir 2. Viešpatie, tu buvai mūsų prieglobstis iš kartos į kartą. Tu esi per amžius.

Ps 89, 2. Prieš atsirandant kalnams, susiformuojant žemei ir jos skrituliui, nuo amžių ir per amžius tu esi, Dieve.

Oratio

Réspice, Dómine, famíliam tuam: et præsta; ut apud te mens nostra tuo desidério fúlgeat, quæ se carnis maceratióne castígat. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Pažvelk, Viešpatie, į savo šeimą ir suteik, kad Tavo akyse mūsų dvasia, kuri lavinasi marindama kūną, imtų spindėti troškimu su Tavimi susijungti. Per mūsų Viešpatį... Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Isaíæ Prophétæ. (Is. 55, 6–11)

In diébus illis: Locútus est Isaías Prophéta, dicens: Quaerite Dóminum, dum inveníri potest: invocáte eum, dum prope est. Derelínquat ímpius viam suam, et vir iníquus cogitatiónes suas, et revertátur ad Dóminum: et miserébitur eius, et ad Deum nostrum: quóniam multus est ad ignoscéndum. Non enim cogitationes meæ cogitatiónes vestræ: neque viæ vestræ viæ meæ, dicit Dóminus. Quia sicut exaltántur cæli a terra, sic exaltátæ sunt viæ meæ a viis vestris, et cogitatiónes meæ a cogitatiónibus vestris. Et quómodo descéndit imber et nix de cælo, et illuc ultra non revértitur, sed inébriat terram, et infúndit eam, et germináre eam facit, et dat semen serénti, et panem comedénti: sic erit verbum meum, quod egrediétur de ore meo: non revertétur ad me vácuum, sed fáciet quæcúmque volui, et prosperábitur in his, ad quæ misi illud: ait Dóminus omnípotens.

Skaitinys

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. (Iz 55, 6–11)

Anomis dienomis: Pranašas Izaijas kalbėjo sakydamas: Ieškokite Viešpaties, kai galima jį rasti, šaukitės jo, kai jis yra arti. Tepalieka nedorėlis savąjį kelią ir nusidėjėlis – savuosius kėslus! Tegrįžta jis pas Viešpatį, kad jo pasigailėtų, pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus. „Nes mano mintys – ne jūsų mintys, o mano keliai – ne jūsų keliai“, – Viešpaties žodis. „Kaip aukštas dangus viršum žemės, taip mano keliai viršija jūsų kelius ir mano mintys – jūsų mintis. Nes kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus ir negrįžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad dygtų ir želtų joje augalai, kad neštų sėklą sėjėjui ir duoną alkanam, taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos: jisai nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštu, ir atliks, ko siųstas“, – tarė visagalis Viešpats.

Graduale

Ps. 140, 2. Dirigátur orátio mea sicut incénsum in conspéctu tuo, Dómine. V. Elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum.

Gradualas

Ps 140, 2. Viešpatie, tekyla į tave mano malda kaip smilkalai tavo akivaizdoje. V. Mano rankos – kaip vakarinė auka.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthæum. (Matth. 21, 10–17)

In illo témpore: Cum intrásset Iesus Ierosólymam, commóta est univérsa cívitas, dicens: Quis est hic? Pópuli autem dicébant: Hic est Iesus Prophéta a Názareth Galilææ. Et intrávit Iesus in templum Dei, et eiiciébat omnes vendéntes, et eméntes in templo; et mensas nummulariórum et cáthedras vendéntium colúmbas evértit: et dicit eis: Scriptum est: Domus mea domus oratiónis vocábitur: vos autem fecístis illam spelúncam latrónum. Et accessérunt ad eum cæci et claudi in templo: et sanávit eos. Vidéntes autem príncipes sacerdótum et scribæ mirabília, quæ fecit, et púeros clamantes in templo, et dicéntes: Hosánna fílio David: indignáti sunt, et dixérunt ei: Audis, quid isti dicunt? Iesus autem dixit eis: Utique. Numquam legístis: Quia ex ore infántium et lacténtium perfecísti laudem? Et relíctis illis, ábiit foras extra civitátem in Bethániam: ibíque mansit.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 21, 10–17)

Anuo metu: Jėzui įžengus į Jeruzalę, sujudo visas miestas ir klausinėjo: „Kas jis toksai?“ O minios kalbėjo: „Tai pranašas Jėzus iš Galilėjos Nazareto.“ Įėjęs į šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje, išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir tarė jiems: „Parašyta: Mano namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne!“ Šventykloje susirinko prie jo aklų ir raišų, ir jis išgydė juos. Aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai, pamatę stebuklus, kuriuos jis padarė, ir vaikus, šaukiančius šventykloje: „Osana Dovydo Sūnui!“, įpyko ir prikišo jam: „Ar girdi, ką jie sako?“ Jėzus atsiliepė: „Girdžiu. Argi niekada nesate skaitę: Iš vaikų ir kūdikių lūpų parengei sau gyrių?“ Ir, palikęs juos, jis išėjo iš miesto į Betaniją ir ten apsinakvojo.

Offertorium

Ps. 30, 15–16. In te sperávi, Dómine; dixi: Tu es Deus meus, in mánibus tuis témpora mea.

Ofertoriumas

Ps 30, 15–16. Tavimi, Viešpatie, pasitikiu. Tariau: Tu esi mano Dievas. Tavo rankose mano likimas.

Secreta

Oblátis, quæsumus, Dómine, placáre munéribus: et a cunctis nos defénde perículis. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Meldžiame, Viešpatie, palankiai pažvelk į Tau atnašaujamas dovanas ir nuo visų pavojų apgink mus. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 4, 2. Cum invocárem te, exaudísti me, Deus iustítiæ meæ: in tribulatióne dilatásti me: miserére mihi, Dómine, et exáudi oratiónem meam.

Komunija

Ps 4, 2. Kai šaukiausi tavęs, tu išklausei mane, o mano teisusis Dieve, sielvarte mane pakėlei. Pasigailėk manęs, Viešpatie, ir išklausyk mano maldą.

Postcommunio

Quæsumus, omnípotens Deus: ut illíus salutáris capiámus efféctum, cuius per hæc mystéria pignus accépimus. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Meldžiame Tave, visagali Dieve, leisk mums priimti išganingą veikimą To, kurio pažadą mes gavome šiose paslaptyse. Per mūsų Viešpatį...

Oratio super populum

Humiliáte cápita vestra Deo.
Acéndant ad te, Dómine, preces nostræ: et ab Ecclésia tua cunctam repélle nequítiam. Per Dominum nostrum...

Oracija už žmones

Nusilenkite Dievui.
Tekyla į Tave, Viešpatie, mūsų maldavimai: ir atitolink nuo savo Bažnyčios visas negeroves. Per mūsų Viešpatį...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.