Feria Quinta infra Hebdomadam I in Quadragesima

skirtukas

Ketvirtadienis po I Gavėnios sekmadienio

Bažnyčia nori priminti žmonėms, besiruošiantiems priimti šventąjį Krikštą, kad kūniškasis Izraelis nėra vienintelis dieviškųjų pažadų paveldėtojas, nes kiekvienas žmogus, tapęs izraeliečiu dvasia, gali būti Bažnyčios nariu ir sotintis Dievo vaikų duona. Jei pagonis atsižadės blogų savo tėvų darbų ir gyvens pagal Dievo įstatus (skaitinys iš Senojo Testamento), jis bus priimtas taip, kaip buvo priimta kananietė moteris. Nors ji buvo svetimšalė ir priklausė visų niekinamai tautai, tačiau Jėzus pagyrė jos didį tikėjimą (Evangelija).

Introitus

Ps. 95, 6. Conféssio et pulchritúdo in conspéctu eius: sánctitas et magnificéntia in sanctificatióne eius.

Ps. 95, 1. Cantáte Dómino cánticum novum: cantáte Dómino, omnis terra.

Introitas

Ps 95, 6. Šlovė ir grožis eina jo priešakyje; šventumo ir didybės kupina jo šventovė.

Ps 95, 1. Giedokite Viešpačiui naują giesmę; giedok Viešpačiui, visa žeme.

Oratio

Devotiónem pópuli tui, quæsumus, Dómine, benígnus inténde: ut, qui per abstinéntiam macerántur in córpore, per fructum boni óperis reficiántur in mente. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Maloniai pažvelk, mes meldžiame Tave, Viešpatie, į tikinčiųjų atsidavimą, kad jie, marindami savo kūną atgaila, gerų darbų vaisiais atnaujintų dvasią. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Ezechiélis Prophétæ. (Ezech. 18, 1–9)

In diébus illis: Factus est sermo Dómini ad me, dicens: Quid est, quod inter vos parábolam vértitis in provérbium istud in terra Israel, dicéntes: Patres comedérunt uvam acérbam, et dentes filiórum obstupéscunt? Vivo ego, dicit Dóminus Deus, si erit ultra vobis parábola hæc in provérbium in Israel. Ecce, omnes ánimæ meæ sunt: ut ánima patris, ita et ánima fílii mea est: ánima, quæ peccáverit, ipsa moriétur. Et vir si fúerit iustus, et fécerit iudícium et iustítiam, in móntibus non coméderit, et óculos suos non leváverit ad idóla domus Israel: et uxórem próximi sui non violáverit, et ad mulíerem menstruátam non accésserit: et hóminem non contristáverit: pignus debitóri reddíderit, per vim nihil rapúerit: panem suum esuriénti déderit, et nudum operúerit vestiménto: ad usúram non commodáverit, et ámplius non accéperit: ab iniquitáte avértent manum suam, et iudícium verum fécerit inter virum et virum: in præcéptis meis ambuláverit, et iudícia mea custodíerit, ut fáciat veritátem: hic iustus est, vita vivet, ait Dóminus omnípotens.

Skaitinys

Skaitinys iš pranašo Ezechielio knygos. (Ez 18, 1–9)

Anomis dienomis: Viešpaties žodis atėjo man: „Ką jūs manote, kartodami šitą patarlę apie Izraelio žemę: „Tėvai valgė rūgščių vynuogių, o vaikams atšipo dantys“? Kaip aš gyvas, – tai Viešpaties Dievo žodis, – šita patarlė nebebus daugiau kartojama Izraelyje. Tikėk manimi! Visi žmonės yra mano, – kaip tėvo gyvybė, lygiai taip ir sūnaus gyvybė man priklauso. Mirs tik žmogus, kuris nusideda.“ „Jei žmogus yra teisus ir elgiasi teisingai ir teisiai, – jei jis alkuose nevalgo, savo akių į Izraelio namų stabus nekelia, neišniekina savo artimo žmonos, nesiartina prie moters per jos mėnesines; jei jis nė vieno neskriaudžia, skolininkui grąžina jo užstatą, nieko prievarta neatima, duona su alkanu dalijasi, nuogą drabužiu dengia; jei jis už palūkanas neskolina ir nelupikauja, nuo neteisybės savo ranką sulaiko, teisingą nuosprendį daro žmonėms susiginčijus; jei jis gyvena pagal mano įstatus ir, ištikimai elgdamasis, vykdo mano nuosprendžius, – toks žmogus yra teisus. Jis tikrai bus gyvas“, – tai Viešpaties Dievo žodis.

Graduale

Ps. 16, 8 et 2. Custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi: sub umbra alárum tuárum prótege me. V. De vultu tuo iudícium meum pródeat: óculi tui vídeant æquitátem.

Gradualas

Ps 16, 8 ir 2. Saugok mane, Viešpatie, kaip akies vyzdį, savo sparnų šešėlyje paslėpk mane. V. Iš tavo akivaizdos teišeina sprendimai apie mane: tavo akys mato, kas teisu.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthæum. (Matth. 15, 21–28)

In illo témpore: Egréssus Iesus secéssit in partes Tyri et Sidónis. Et ecce, múlier Chananæa a fínibus illis egréssa clamávit, dicens ei: Miserére mei, Dómine, fili David: fília mea male a dæmónio vexátur. Qui non respóndit ei verbum. Et accedéntes discípuli eius rogábant eum, dicéntes: Dimítte eam; quia clamat post nos. Ipse autem respóndens, ait: Non sum missus nisi ad oves, quæ periérunt domus Israel. At illa venit, et adorávit eum, dicens: Dómine, ádiuva me. Qui respóndens, ait: Non est bonum sumere panem filiórum, et míttere cánibus. At illa dixit: Etiam, Dómine: nam et catélli edunt de micis, quæ cadunt de mensa dominórum suórum. Tunc respóndens Iesus, ait illi: O múlier, magna est fides tua: fiat tibi, sicut vis. Et sanáta est fília eius ex illa hora.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 15, 21–28)

Anuo metu: Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“ Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis.“ Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“ Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams.“ O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo.“ Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai.“ Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Offertorium

Ps. 33, 8–9. Immíttet Angelus Dómini in circúitu timéntium eum, et erípiet eos: gustáte, et vidéte, quóniam suávis est Dóminus.

Ofertoriumas

Ps 33, 8–9. Viešpaties angelas saugo ir išgelbsti tuos, kurie jo bijo. Žiūrėkite ir patirkite, koks geras yra Viešpats.

Secreta

Sacrifícia, Dómine, quæsumus, propénsius ista nos salvent, quæ medicinálibus sunt institúta ieiúniis. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Mes prašome Tave, Viešpatie, kad šios aukos greičiau užbaigtų mūsų išgelbėjimą, pradėtą išganinga atgaila. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ioann. 6, 52. Panis, quem ego dédero, caro mea est pro sæculi vita.

Komunija

Jn 6, 52. Duona, kurios aš duosiu, yra mano kūnas, skirtas pasaulio gyvybei.

Postcommunio

Tuórum nos, Dómine, largitáte donórum, et temporálibus attólle præsídiis, et rénova sempitérnis. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Viešpatie, savo gausiomis dovanomis duok mums ir laikinąją apsaugą ir atnaujink amžinybėje. Per mūsų Viešpatį...

Oratio super populum

Humiliáte cápita vestra Deo.
Da, quæsumus, Dómine, pópulis christiánis: et, quæ profiténtur, agnóscere, et cæléste munus dilígere, quod frequéntant. Per Dominum nostrum...

Oracija už žmones

Nusilenkite Dievui.
Leisk, Viešpatie, krikščionių tautoms giliai suprasti tai, ką jos išpažįsta, ir mylėti priimamas dangiškąsias dovanas. Per mūsų Viešpatį...

Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.