In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis

skirtukas

Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

Tota pulchra es! „Visa Tu graži, Marija, ir gimtosios dėmės nėra Tavyje.“ Šis šūksnis, kuriuo pradedamos Nekaltojo Prasidėjimo šventės pamaldos, labai tiksliai išreiškia gimtosios nuodėmės sužeistos visos žmonijos jausmus, kai ji mato nesuteptą Dievo Motinos tyrumą. Dievas, panorėjęs padaryti Mariją Įsikūnijusio Žodžio Motina (skaitinys), apvilko Ją šventumo drabužiu (introitas) ir padarė Jos sielą vertu savo Sūnaus būstu (kolekta).

Į visišką atpirkimą, kuris išvadavo Dievo Gimdytoją nuo gimtosios nuodėmės Jos prasidėjimo momentu, nedera žiūrėti atsietai nuo mūsų pačių atpirkimo, kurį atliko Kristus. Sutapdama su Adventu, ši šventė skelbia pasaulį atpirkusio Įsikūnijimo stebuklus. Šventė buvo švenčiama nuo seno, nors oficialiai Pijaus IX ją įvedė 1854 m. gruodžio 8 d., paskelbęs Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą. Senosios šventės liudija apie tradiciškai gyvavusį Palaimintosios Mergelės Marijos nesutepto tyrumo kultą. Iškilminga definicija, kurią paskelbė Pijus IX, tik suformulavo tai, kuo Bažnyčia visada tikėjo, ir įtvirtino šį tikėjimą.

Introitus

Is. 61, 10. Gaudens gaudébo in Dómino, et exsultábit ánima mea in Deo meo: quia índuit me vestiméntis salútis: et induménto iustítiæ circúmdedit me, quasi sponsam ornátam monílibus suis.

Ps. 29, 2. Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me.

Introitas

Iz 61, 10. Aš džiaugte džiaugsiuos Viešpačiu, ir mano siela linksminsis mano Dievu, nes jis aprengė mane išgelbėjimo drabužiais ir apsiautė mane teisumo skraiste kaip sužadėtinę, besidabinančią vėriniais.

Ps 29, 2. Aukštinsiu tave, Viešpatie, nes tu išlaisvinai mane ir nedavei džiūgauti mano priešams.

Oratio

Deus, qui per immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum præparásti: quaesumus; ut, qui ex morte eiúsdem Filii tui prævísa eam ab omni labe præservásti, nos quoque mundos eius intercessióne ad te perveníre concédas. Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kuris per Nekaltąjį Mergelės Marijos Prasidėjimą paruošei vertą būstą savo Sūnui, meldžiame Tave, kad Tu, kuris dėl būsimosios savo Sūnaus mirties Ją apsaugojai nuo bet kokios sutepties, ir mums leistumei Jos užtarimu tyriems nueiti pas Tave. Per tąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio libri Sapiéntiæ. (Prov. 8, 22–35)

Dóminus possedit me in inítio viárum suárum, ántequam quidquam fáceret a princípio. Ab ætérno ordináta sum, et ex antíquis, ántequam terra fíeret. Nondum erant abýssi, et ego iam concépta eram: necdum fontes aquárum erúperant: necdum montes gravi mole constíterant: ante colles ego parturiébar: adhuc terram non fécerat et flúmina et cárdines orbis terræ. Quando præparábat coelos, áderam: quando certa lege et gyro vallábat abýssos: quando aethera firmábat sursum et librábat fontes aquárum: quando circúmdabat mari términum suum et legem ponébat aquis, ne transírent fines suos: quando appendébat fundaménta terræ. Cum eo eram cuncta compónens: et delectábar per síngulos dies, ludens coram eo omni témpore: ludens in orbe terrárum: et delíciæ meæ esse cum filiis hóminum. Nunc ergo, filii, audíte me: Beáti, qui custódiunt vias meas. Audíte disciplínam, et estóte sapiéntes, et nolíte abiícere eam. Beátus homo, qui audit me et qui vígilat ad fores meas cotídie, et obsérvat ad postes óstii mei. Qui me invénerit, invéniet vitam et háuriet salútem a Dómino.

Skaitinys

Skaitinys iš Patarlių knygos. (Pat 8, 22–35)

Viešpats sukūrė mane savo kelių pradžioje, pirmąjį iš savo seniai atliktų darbų. Prieš amžius buvau sukurta, pačioje pradžioje, prieš žemės pradžią. Kai dar nebuvo gelmių, buvau pagimdyta, kai dar nebuvo tekančių šaltinių. Prieš padedant kalnų pamatus, prieš kalvas – aš gimiau. Žemės ir laukų jis dar nebuvo padaręs nei pirmųjų pasaulio molio grumstų. Aš ten buvau, kada jis dėjo dangaus skliautą į vietą, kai jis nubrėžė ratą ant bedugnės paviršiaus; kada jis tvirtino aukštai dangaus skliautą, kai jis įrengė bedugnės šaltinius; kada jis paskyrė jūrai ribas, kad jos vandenys niekad neperžengtų jo įsakymo, kai jis nustatė žemės pamatus. Tuomet aš buvau su juo kaip jo Patikėtinė. Kasdien buvau jo džiaugsmas, visad prieš jį džiūgaudama, džiūgaudama jo gyvenamame pasaulyje, rasdama džiaugsmo žmonijoje. Dabar tad, mano vaikai, klausykite manęs; laimingi yra tie, kurie laikosi mano kelių. Klausykitės pamokymo ir būkite išmintingi; jo neatmeskite! Laimingas žmogus, kuris manęs klauso, ateidamas kasdien anksti prie mano vartų, budėdamas prie mano durų. Juk kas randa mane, randa gyvenimą ir gauna malonę iš Viešpaties.

Graduale

Iudith. 13, 23; 15, 10. Benedícta es tu. Virgo María, a Dómino, Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super terram. V. Tu glória Ierúsalem, tu lætítia Israel, tu honorificéntia pópuli nostri.

Gradualas

Jdt 13, 23; 15, 10. Tu, Mergele Marija, esi Viešpaties, aukščiausiojo Dievo, palaiminta labiau nei visos moterys žemėje. V. Tu, Jeruzalės garbė, tu, Izraelio linksmybė, tu, mūsų tautos šlovė.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Cant. 4, 7. V. Tota pulchra es, María: et mácula originális non est in te. Allelúia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Gg 4, 7. V. Visa tu graži, Marija, ir gimtosios dėmės nėra tavyje. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. (Luc. 1, 26–28)

In illo témpore: Missus est Angelus Gábriël a Deo in civitátem Galilaeæ, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 1, 26–28)

Anuo metu: Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! Tu palaiminta tarp moterų.“

Offertorium

Luc. 1, 28. Ave, María, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, allelúia.

Ofertoriumas

Lk 1, 28. Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi; tu palaiminta tarp moterų, aleliuja.

Secreta

Salutárem hóstiam, quam in sollemnitáte immaculátæ Conceptiónis beátæ Vírginis Maríæ tibi, Dómine, offérimus, súscipe et præsta: ut, sicut illam tua grátia præveniénte ab omni labe immúnem profitémur; ita eius intercessióne a culpis ómnibus liberémur. Per Dominum nostrum...

Sekreta

Priimk, Viešpatie, išganomąją auką, kurią mes Tau Nekaltojo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Prasidėjimo iškilmėje aukojame, ir suteik, kad, kaip išpažįstame, jog Tavo malonės veikimu Ji laisva nuo bet kokios sutepties, taip Jos užtarimu išsivaduotume iš visų kalčių. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Gloriósa dicta sunt de te, María: quia fecit tibi magna qui potens est.

Komunija

Šlovingų dalykų pasakyta apie Tave, Marija, nes didžių dalykų padarė Tau Galingasis.

Postcommunio

Sacraménta quæ súmpsimus, Dómine, Deus noster: illíus in nobis culpæ vúlnera réparent; a qua immaculátam beátæ Maríæ Conceptiónem singuláriter præservásti. Per Dominum nostrum...

Postkomunija

Mūsų priimtieji sakramentai, Viešpatie, mūsų Dieve, teišgydo mumyse žaizdas tos nuodėmės, nuo kurios ypatinga savo malone apsaugojai Nekaltąjį Švenčiausiosios Marijos Prasidėjimą. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.