VII Dominica Post Pentecosten

skirtukas

VII sekmadienis po Sekminių

Gyvenimas Dieve pasireiškia veiksmuose. Medį pažinsi iš vaisių. Net jei mes nusidedame arba neatliekame savo pareigos iš silpnumo, o ne iš blogos valios, vis tiek neigiamas mūsų Viešpaties požiūris į nuodėmę išlieka nepakitęs. Mes turime sutikti su šiuo vertinimu, nežiūrint jo griežtumo, ir saugotis netikrų pranašų, kurie ateina prisidengę gražiais žodžiais, tačiau tų žodžių neparemia savo gyvenimo pavyzdžiu (Evangelija). Šv. apaštalas Paulius mums primena Krikštą, per kurį buvome išvaduoti iš nuodėmės ir paaukoti Dievui. Mes turime su tokiu pat uolumu pasiaukoti šventiems reikalams, su kokiu nuodėmingi žmonės atsiduoda nuodėmei.

Krikščionys, susiję su Kristumi kaip šakos su kamienu, pašaukti vesti gerą vaisių, kitaip jie bus iškirsti, atskirti nuo Kristaus ir įmesti į ugnį. Tai baisus perspėjimas.

Introitus

Ps. 46, 2. Omnes gentes, plaudíte mánibus: iubiláte Deo in voce exsultatiónis.

Ps. 46, 3. Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis: Rex magnus super omnem terram.

Introitas

Ps 46, 2. Visos tautos, plokite rankomis; džiaugsmingai šlovinkite Viešpatį džiūgaujančiu balsu.

Ps 46, 3. Juk Viešpats, Aukščiausiasis, kelia baimę – didis karalius visai žemei.

Oratio

Deus, cuius providéntia in sui dispositióne non fállitur: te súpplices exorámus; ut nóxia cuncta submóveas, et ómnia nobis profutúra concédas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kurio apvaizda savo sumany­muose neklysta, Tave nusižeminę prašome, kad atitolintum visa, kas žalinga, ir suteiktum visa, kas mums bus naudinga. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beati Pauli Apostoli ad Romános. (Rom. 6, 19–23)

Fratres: Humánum dico, propter infirmitátem carnis vestræ: sicut enim exhibuístis membra vestra servíre immundítiae, et iniquitáti ad iniquitátem, ita nunc exhibéte membra vestra servíre iustítiæ in sanctificatiónem. Cum enim servi essétis peccáti, líberi fuístis iustítiæ. Quem ergo fructum habuístis tunc in illis, in quibus nunc erubéscitis? Nam finis illórum mors est. Nunc vero liberáti a peccáto, servi áutem facti Deo, habétis fructum vestrum in sanctificatiónem, finem vero vitam ætérnam. Stipéndiaenim peccáti, mors. Grátia áutem Dei, vita ætérna, in Cristo Iesu Dómino nostro.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus Laiško romiečiams. (Rom 6, 19–23)

Broliai: Aš kalbu kaip žmonėms įprasta, atsižvelgdamas į jūsų kūnišką silpnumą. Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk anų dalykų galas – mirtis. O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių – šventumą ir kaip baigtį – amžinąjį gyvenimą. Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.

Graduale

Ps. 33, 12 et 6. Veníte, fílii, audíte me: timórem Dómini docébo vos. V. Accédite ad eum, et illuminámini: et fácies vestræ non confundéntur.

Gradualas

Ps 33, 12 ir 6. Ateikite, vaikai, klausykitės manęs; pagarbios Viešpaties baimės išmokysiu jus. V. Prisiartinkite prie jo ir tapkite apšviesti; ir jūsų veidai nebus sugėdyti.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Ps. 46, 2. V. Omnes gentes, plaudíte mánibus: iubiláte Deo in voce exsultatiónis. Alleluia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Ps 46, 2. V. Visos tautos, plokite rankomis; džiaugsmingai šlovinkite Viešpatį džiūgaujančiu balsu. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Matthæum. (Matth. 7, 15–21)

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Atténdite a falsis prophétis, qui véniunt ad vos in vestiméntis óvium, intrínsecus áutem sunt lupi rapáces: a frúctibus eórum cognoscétis eos. Numquid cólligunt de spinis uvas, aut de tríbulis ficus? Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala áutem arbor malos fructus facit. Non potest arbor bona malos fructus fácere: neque arbor mala bonos fructus fácere. Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidétur, et in ignem mittétur. Igitur ex frúctibus eórum cognoscétis eos. Non omnis, qui dicit mihi: Dómine, Dómine, intrábit in regnum cælórum: sed qui facit voluntátem Patris mei, qui in cælis est, ipse intrábit in regnum cælórum.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 7, 15–21)

Anuo metu: Tarė Jėzus savo mokiniams: „Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis – blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių.“ Ne kiekvienas, kuris man šaukia: „Viešpatie, Viešpatie!“, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią.

Offertorium

Dan. 3, 40. Sicut in holocáustis aríetum et taurórum, et sicut in míllibus agnórum pínguium: sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi: quia non est confusio confidéntibus in te, Dómine.

Ofertoriumas

Dan 3, 40. Kaip avinų ir jaučių deginamosios aukos ir kaip tūkstantis riebių avinėlių – tokia lai būna mūsų auka šiandieną tavo akivaizdoje, kad tau patiktų, kadangi nebus sugėdyti tavimi pasitikintys, Viešpatie.

Secreta

Deus, qui legálium differéntiam ho-stiárum uníus sacrifícii perfectióne sanxísti: áccipe sacrifícium a devótis tibi fámulis et pari benedictióne, sicut múnera Abel, sanctífica: ut, quod sínguli obtulérunt ad maiestátis tuæ honórem, cunctis profíciat ad salútem. Per Dóminum nostrum...

Sekreta

Dieve, kuris senojo Įstatymo atnašų įvairovę vienos aukos išbaigtumu pašventinai, priimk Tau atsidavusių tarnų auką ir tokiu pat palaiminimu, kaip ir Abelio dovanas, pašventink, kad tai, ką kiekvienas paaukoja Tavo didybės garbei, pasitarnautų visų išganymui. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 30, 3. Inclína áurem tuam, accélera, ut erípias me.

Komunija

Ps 30, 3. Palenk savąją ausį, paskubėk mane išvaduoti.

Postcommunio

Tua nos, Dómine, medicinális operátio, et a nostris perversitátibus cleménter expédiat, et ad ea quæ sunt recta, perdúcat. Per Dóminum nostrum...

Postkomunija

Viešpatie, lai Tavo gydomasis veikimas mus ir iš ydų meilingai išvaduoja, ir į tiesos kelią atveda. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.