2023 m. gruodžio 4 d.

III kl. Šv. Petras Auksažodis, vysk., išp. ir Bažn. mok.

Eilinės dienos minėjimas; Šv. Barboros, merg. ir kank., minėjimas. (Pal. Kristijonas, vysk., prūsų apaštalas.)

Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Lietuvių ganytojai

 • Apie Bažnyčios įsakymus

  2023.02.09Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Ką Bažnyčios įsakymai liepia ar draudžia, tai ateina iš apaštalų laikų, ir krikščionys nuo pat pradžios laikėsi to kaip tikrų savo gyvenimo taisyklių.

 • Apie skaistyklą

  2022.10.05Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Nuo seniausių laikų Bažnyčioje yra išlikęs paprotys melstis ir laikyti pamaldas už mirusiuosius. Šv. Jono Auksaburnio liudijimu, tas paprotys kilo iš apaštalų. Jis neabejotinai rodo tikėjimą skaistykla.

 • Apie žmogaus gyvenimo tikslą

  2023.06.07Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Žmogus šiame pasaulyje gyvena neilgai – vos kelias dešimtis metų. O džiaugsmo, laimės jis taip nori, trokšta, ieško, siekia. Bet, deja...

 • Ar Galilėjus bijojo Vatikano?

  2023.02.11Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Galilėjus visą gyvenimą buvo uolus katalikas, jaunystėje net galvojęs apie pašaukimą į kunigystę. Dvi jo dukros tapo vienuolėmis.

 • Brangiausiasis Kristaus Kraujas

  2023.07.01Kun. Gytis Karčiauskas FSSPX

  Kristaus Kraujas yra ne tik užmokestis už mūsų nuodėmes, bet ir pagalba mūsų tolesniame krikščioniškame gyvenime.

 • Didelė šeima - Dievo malonė

  2022.05.28Kun. Jonas Paukštys, S.J.

  Jeigu katalikai tėvai būtų bijoję turėti daugiau vaikelių, tai Bažnyčia niekuomet nebūtų susilaukusi tokių dvasios galiūnų kaip šv. Bernardas, kuris buvo penktasis iš septynių vaikų.

 • Didžiausias Dievo akyse

  2023.06.10Vysk. Vincentas Brizgys

   Dievo širdžiai malonaus ir dangaus karalystėje didžiausio žmogaus priešginybė yra pasaulio išdidieji ir pasaulietiškai išmintingieji.

 • Dievas ir Jo garbė tegu būna viduriu viso mano gyvenimo

  2022.05.09Pal. Jurgis Matulaitis

  Dievas ir Jo garbė tegu būna viduriu viso mano gyvenimo, ašimi, apie kurią suktųsi visos mano mintys, jausmai, norai ir darbai.

 • Dievo tarnas vysk. Mečislovas Reinys: pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą

  2021.11.11Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Neturėtume užmiršti tų, kurie dar nėra paskelbti palaimintaisiais, tačiau įvairiose Lietuvos vyskupijose jau yra pradėti jų beatifikacijos procesai.

 • Dievo tarnas vysk. Vincentas Borisevičius

  2021.11.16Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Kitas Dievo tarnas, kurį minime lapkričio mėnesį: Vincentas Borisevičius.

 • Geriausia ugdymo įstaiga visada buvo ir pasiliks šeima

  2023.02.17Pal. Jurgis Matulaitis

  Blaiviai žvelgiantys į ateitį, šios dienos nesiryžta vadinti vaiko amžiumi, bet jau greičiau vaiko valdymo ir išlepimo amžiumi, tuo pačiu tvirtindami jaunimo moralės lygio smukimo faktą.

 • Gruodį minimi Lietuvai svarbūs tikėjimo didvyriai

  2021.12.17Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Prisiminkime šiuos visus tikėjimo didvyrius: šv. Mikalojų, pal. Vitą, Dievo tarnus Mariją Rusteikaitę ir Pranciškų Budrį. Jų užtarimu ypač melskimės už Rusijos atsivertimą, už taiką mūsų šalyse, už Katalikų Bažnyčios atsigavimą ir misijas.

 • I sekmadienis po Sekminių: Vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios

  2023.06.04Kun. Robertas Urbonavičius

  Šių dienų žmogus yra gundomas išmesti teologinį ir dogminį „balastą“, kaip kliūtį užmegzti asmeninį ryšį su Dievu.

 • III sekmadienis po Sekminių: Angeliškas džiaugsmas

  2023.06.17Kun. Robertas Urbonavičius

   Dievas neužmiršta ir nenurašo nė vieno, Jis trokšta išgelbėti visus. 

 • III sekmadienis po Velykų: Liūdesys, virstantis džiaugsmu

  2023.04.30Kun. Robertas Urbonavičius

  Mūsų džiaugsmas, kurio niekas iš mūsų neatims – tai Kristus visada esantis su mumis.

 • Iš individualizmo kylančios problemos

  2023.09.08Kun. Stasys Yla

  Nėra netikinčių, bet daug — nepilnai tikinčių ar iškreiptai. Jie nori tikėti tai, kas patinka, asmeniškai priimtina.

 • IV sekmadienis po Epifanijos: Valtyje su Viešpačiu

  2023.01.29Kun. Robertas Urbonavičius

   Svarbiausia, kad nepamirštume pasiimti Kristų į savo gyvenimo valtį.

 • IV sekmadienis po Sekminių: Klausyti ir paklusti Viešpačiui

  2023.06.25Kun. Robertas Urbonavičius

   Atlikime kas mūsų galioje, visa kita patikėdami Viešpaties valiai.

 • IV sekmadienis po Sekminių: Su baime ir drebėjimu

  2022.07.03Kun. Robertas Urbonavičius

  Šio sekmadienio Mišių kolekta mums primena būtinybę melsti Viešpatį, kad suteiktų mūsų laikams taiką bei ramybę, idant nevarginami išorinių suspaudimų, galėtume Jį garbinti. Šis prašymas ypatingai turi kilti iš mūsų širdžių dabar, kuomet išgyvename didžiulius neramumus mūsų pašonėje. Melskime, kad Visagalis pasigailėtų mūsų ir atitrauktų karo rykštę.

 • IX sekmadienis po Sekminių: Kas neša mums ramybę

  2022.08.07Kun. Robertas Urbonavičius

  Dievas nori, kad mes melsdamiesi prašytume ne todėl lyg Jis nežinotų mūsų troškimų, bet tam, kad išmokytų mus trokšti to, ko Jis mums nori.

Puslapis 1 iš 4

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.