In Annuntiatione Beate Mariæ Virgine

skirtukas

Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Šiandien švenčiame iškilmę Tos, kurioje įsikūnijo Dievo Žodis ir Dievo Sūnus amžiams susijungė su mūsų žmogiškąja esme, kad galėtume dalytis Jo Dievyste.

Per Įsikūnijimo paslaptį Marijai buvo duotas stebuklingas Dievo Motinos vardas (introitas). Per ją Ji tapo taip pat ir visų krikščionių Motina, nes, sutikusi tapti Įsikūnijusio Žodžio Motina, Ji susijungė su savo Sūnaus atpirkimo darbu.

Mums dera Ją garbinti ir elgtis su Ja kaip su Kristaus ir savo Motina.

Nuostabus šv. Luko pasakojimas apie Apreiškimą yra visų pamaldų pagrindas. Neįmanoma pasisotinti klausantis šio pokalbio ir mąstant apie jo reikšmę, nes jame apreiškiamas Dievo planas, kuriame Dievo Gimdytojai paskirtas toks išskirtinis ir nuostabus vaidmuo!

Introitus

Ps. 44, 13, 15 et 16. Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducántur Regi Vírgines post eam: próximæ eius adducántur tibi in lætítia et exsultatióne. Allelúia, allelúia.

Ps. 44, 2. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.

Introitas

Ps 44, 13, 15 ir 16. Tau meilinsis visi tautos turtingieji. Paskui ją atvedama Karaliui mergaičių; jos draugės tau atvedamos su linksmybe ir džiaugsmu. Aleliuja, aleliuja.

Ps 44, 2. Iš mano širdies veržiasi geras žodis; aš skiriu savo veikalą Karaliui.

Oratio

Deus, qui de beátæ Maríæ Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti: præsta supplícibus tuis; ut, qui vere eam Genetrícem Dei crédimus, eius apud te intercessiónibus adiuvémur. Per eundem Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kuris panorėjai, kad Tavo Žodis, angelo skelbiamas, priimtų kūną iš palaimintosios Mergelės Marijos įsčių, suteik mums, Tavęs maldaujantiems, kad, tikėdami Ją tikrai esant Dievo Gimdytoja, per Jos užtarimą gautume pagalbą. Per Tąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Isaíæ Prophétæ. (Is. 7, 10–15)

In diébus illis: Locútus est Dóminus ad Achaz, dicens: Pete tibi signum a Dómino, Deo tuo, in profúndum inférni, sive in excélsum supra. Et dixit Achaz: Non petam ei non tentábo Dóminum. Et dixit: Audíte ergo, domus David: Numquid parum vobis est, moléstos esse homínibus, quia molésti estis et Deo meo? Propter hoc dabit Dóminus ipse vobis signum. Ecce, Virgo concípiet et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel. Butýrum ei mel cómedet, ut sciat reprobáre malum et elígere bonum.

Skaitinys

Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. (Iz 7, 10–15)

Anomis dienomis: Viešpats kalbėjo Ahazui, sakydamas: „Prašyk Viešpatį, savo Dievą, sau ženklo, – tebūna jis ar iš Šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių.“ Ahazas atsakė: „Ne! Neprašysiu ir negundysiu Viešpaties!“ Tuomet jis atsakė: „Klausykitės, Dovydo namai! Negi per maža jums varginti žmones, kad jūs varginate ir mano Dievą?! Todėl pats Viešpats duos jums ženklą: Štai ta mergelė laukiasi, – ji pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Varške ir medumi jis maitinsis, kai mokės atmesti, kas pikta, ir rinktis, kas gera.“

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Luc. 1, 28. Ave, María, grátia plena; Dóminus tecum: benedicta tu in muliéribus. Allelúia.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Lk 1, 28. Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi: tu pagirta tarp moterų. Aleliuja.

Alleluia

Alleluia.

Num. 17, 8. Virga Iesse flóruit: Virgo Deum et hóminem génuit: pacem Deus réddidit, in se reconcílians ima summis. Allelúia.

Aleliuja

Aleliuja.

Sk 17, 8. Jesės lazda pražydo: Mergelė pagimdė Dievą ir žmogų. Dievas sugrąžino taiką, savyje suderindamas žemiausia su aukščiausiu. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam. (Luc. 1, 26–38)

In illo témpore: Missus est Angelus Gábriel a Deo in civitátem Galilææ, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Ioseph, de domo David. et nomen Vírginis María. Ei ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. Quæ cum audísset, turbáta est in sermóne eius: et cogitábat, qualis esset ista salutátio. Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María, invenísti enim grátiam apud Deum: ecce, concípies in útero et páries fílium, et vocábis nomen eius Iesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi vocábitur, et dabit illi Dóminus Deus sedem David, patris eius: et regnábit in domo Iacob in aetérnum, et regni eius non erit finis. Dixit autem María ad Angelum: Quómodo fiet istud, quóniam virum non cognósco? Et respóndens Angelus, dixit ei: Spíritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce, Elísabeth, cognáta tua, et ipsa concépit fílium in senectúte sua: et hic mensis sextus est illi, quæ vocátur stérilis: quia non erit impossíbile apud Deum omne verbum. Dixit autem María: Ecce ancílla Dómini, fiat mihi secúndum verbum tuum.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Luką tęsinys. (Lk 1, 26–38)

Anuo metu: Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo.“ Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ Angelas jai atsakė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų.“ Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“

Offertorium

Luc. 1, 28 et 42. Ave, Maria, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui. Allelúia.

Ofertoriumas

Lk 1, 28 ir 42. Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi: tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo įsčių vaisius. Aleliuja.

Secreta

In méntibus nostris, quæsumus, Dómine, veræ fídei sacraménta confírma: ut, qui concéptum de Vírgine Deum verum et hóminem confitémur; per eius salutíferæ resurrectiónis poténtiam, ad ætérnam mereámur perveníre lætítiam. Per eundem Dominum nostrum...

Sekreta

Meldžiame Tave, Viešpatie, sustiprink mūsų protuose tikrojo tikėjimo šventenybes, kad, garbindami iš Mergelės Marijos pradėtą tikrą Dievą ir žmogų, per Jo išganomo prisikėlimo galybę būtume verti įeiti į amžinąją linksmybę. Per Tąjį mūsų Viešpatį...

Communio

Is. 7, 14. Ecce, Virgo concípiet et páriet fílium: et vocábitur nomen eius Emmánuel. Allelúia.

Komunija

Iz 7, 14. Štai Mergelė pradės ir pagimdys sūnų, ir jis bus vadinamas Emanuelio vardu. Aleliuja.

Postcommunio

Grátiam tuam, quæsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut, qui. Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus; per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eundem Dominum nostrum...

Postkomunija

Meldžiame Tave, Viešpatie, įliek savo malonės į mūsų sielas, kad, angelui pranešus, pažinę Kristaus, Tavo Sūnaus, įsikūnijimą, per Jo kančią ir kryžių įeitume į prisikėlimo garbę. Per Tąjį mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.