Dominica Secunda in Quadragesima

skirtukas

II gavėnios sekmadienis

Didžiulis skirtumas tarp Kristaus šlovės ant Taboro kalno ir Jo pažeminimo kančiose. Tačiau čia ir slypi išganymo paslaptis: Kristus turi išpirkti mūsų nuodėmes savo kančiomis ir mirtimi. Ir mes privalome pereiti gyvenimo išbandymus, jei norime tapti Kristaus šlovės dalininkais. Esame silpni, todėl mums nuolat reikalinga Dievo malonė (kolekta), kad stengtumės gyventi šventai ir išsaugotume sielos bei kūno skaistumą (epistolė, postkomunija).

Introitus

Ps. 24, 6, 3 et 22. Reminíscere miseratiónum tuárum, Dómine, et misericórdiæ tuæ, quæ a século sunt: ne unquam dominéntur nobis inimíci nostri: líbera nos, Deus Israel, ex ómnibus angústiis nostris.

Ps. 24, 1–2. Ad te, Dómine, levávi ánimam meam, Deus meus, in te confído, non erubéscam.

Introitas

Ps 24, 6, 3 ir 22. Atmink savo gailestinguosius darbus, Viešpatie, ir savąjį gailestingumą, kuris tveria per amžius, kad mūsų niekada nevaldytų mūsų priešai; išlaisvink mus, Izraelio Dieve, iš visų mūsų neramumų.

Ps 24, 1–2. Į tave, Viešpatie, pakėliau savąją sielą, mano Dieve, į tave viltį sudėjau, lai nerausiu iš gėdos.

Oratio

Deus, qui cónspicis omni nos virtúte destítui: intérius exteriúsque custódi: ut ab ómnibus adversitátibus muniámur in córpore, et a pravis cogitatiónibus mundémur in mente. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kuris įžvelgi mus stokojant visokios galios, apsaugok mus nuo išorės ir vidaus pavojų, kad nuo visų priešiškumų būtume apsaugoti kūne ir nuo iškrypusių mintijimų nuvalyti sieloje. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beati Pauli Apostoli ad Thessalonicénces. (1 Thess. 4, 1–7)

Fratres: Rogámus vos et obsecrámus in Dómino Iesu: ut, quemádmodum accepístis a nobis, quómodo opórteat vos ambuláre et placére Deo, sic et ambulétis, ut abundétis magis. Scitis enim, quæ præcépta déderim vobis Per Dominum Iesum. Hæc est enim volúntas Dei, sanctificátio vestra: ut abstineátis vos a fornicatióne, ut sciat unusquísque vestrum vas suum possidére in sanctificatióne et honóre; non in passióne desidérii, sicut et gentes, quæ ignórant Deum: et ne quis supergrediátur neque circumvéniat in negótio fratrem suum: quóniam vindex est Dóminus de his ómnibus, sicut prædíximus vobis et testificáti sumus. Non enim vocávit nos Deus in immundítiam, sed in sanctificatiónem: in Christo Iesu, Dómino nostro.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo Laiško tesalonikiečiams. (1 Tes 4, 1–7)

Broliai: prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, – o jūs taip ir elgiatės, – tai darykite vis daugiau pažangos! Jūs juk žinote, kokių nurodymų esame jums davę Viešpaties Jėzaus vardu. Tokia gi Dievo valia – jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo ištvirkavimo! Kiekvienas jūsų teišmoksta laikyti savąjį indą šventai ir pagarbiai, nepasiduodamas nežabotiems geismams, kaip esti tarp pagonių, kurie nepažįsta Dievo. Tegul niekas neperžengia ribų ir neapgaudinėja savo brolio šituo reikalu, nes Viešpats keršija už visus tokius nusižengimus, kaip jau esame sakę ir patvirtinę. Dievas mus pašaukė ne susitepimui, bet šventėjimui.

Graduale

Ps. 24, 17–18. Tribulatiónes cordis mei dilatátae sunt: de necessitátibus meis éripe me, Dómine. V. Vide humilitátem meam, et labórem meum: et dimítte ómnia peccáta mea.

Gradualas

Ps 24, 17–18. Mano širdies negandos išsiplėtė; iš mano nepriteklių išvaduok mane, Viešpatie. V. Pamatyk mano nusižeminimą ir manąjį vargą, ir atleisk visas mano kaltes.

Tractus

Ps. 105, 1–4. Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in sæculum misericórdia eius. V. Quis loquétur poténtias Dómini: audítas fáciet omnes láudes eius? V. Beáti qui custódiunt iudícium, et fáciunt iustítiam in omni témpore. V. Meménto nostri, Dómine, in beneplácito pópuli tui: vísita nos in salutári tuo.

Traktas

Ps 105, 1–4. Išpažinkime Viešpatį, kadangi jis geras, kadangi jo gailestingumas tveria per amžius. V. Kas išsakys Viešpaties galybes, kas leis išgirsti visus jojo gyrius? V. Palaiminti, kurie sergi teisumą ir visais laikais vykdo teisingumą V. Prisimink mus, Viešpatie, savosios tautos naudai; aplankyk mus savajame išganyme.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Matthæum. (Matth. 17, 1–9)

In illo témpore: Assúmpsit Iesus Petrum, et Iacóbum, et Ioánnem fratrem eius, et duxit illos in montem excélsum seórsum: et transfigurátus est ante eos. Et resplénduit fácies eius sicut sol: vestiménta áutem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuérunt illis Móyses et Elias cum eo loquéntes. Respóndens áutem Petrus, dixit ad Iesum Dómine: Bonum est nos hic esse: si vis, faciámus hic tria tabernácula, tibi unum, Móysi unum, et Elíæ unum. Adhuc eo loquénte, ecce nubes lúcida obumbrávit eos. Et ecce vox de nube dícens: Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi bene complácui: ipsum audíte. Et audiéntes discípuli, cecidérunt in fáciem suam, et timuérunt valde. Et accéssit Iesus, et tétigit eos, dixítque eis: Súrgite, et nolíte timére. Levántes áutem óculos suos, néminem vidérunt, nisi solum Iesum. Et descendéntibus illis de monte, præcépit eis Iesus, dícens: Némini dixéritis visiónem donec Fílius hóminis a mórtuis resúrgat.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Matą tęsinys. (Mt 17, 1–9)

Anuo metu: Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui.“ Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo!“ Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių.“

Offertorium

Ps. 118, 47 et 48. Meditábor in mandatis tuis, quæ diléxi valde: et levábo manus meas ad mandáta tua, quæ diléxi.

Ofertoriumas

Ps 118, 47 ir 48. Mąstysiu pagal tavo priesakus, kuriuos labai pamilau, ir iškelsiu savo rankas į tavuosius priesakus, kuriuos pamilau.

Secreta

Sacrifíciis præséntibus, Dómine, quæsumus, inténde placátus: ut et devotióni nostræ profíciant, et salúti. Per Dóminum nostrum...

Sekreta

Meldžiame Tave, Viešpatie, maloningai atkreipk dėmesį į Tau aukojamas atnašas, kad jos pasitarnautų ir mūsų pamaldumui, ir išganymui. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ps. 5, 2–4. Intéllige clamórem meum: inténde voci oratiónis meæ, Rex meus, et Deus meus: quóniam ad te orábo, Dómine.

Komunija

Ps 5, 2–4. Išgirsk mano šauksmą, atkreipk akį į mano maldavimą, mano Karaliau ir mano Dieve, nes tave maldauju, Viešpatie.

Postcommunio

Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: ut, quos tuis réficis sacraméntis, tibi étiam plácitis móribus dignánter deservíre concédas. Per Dóminum nostrum...

Postkomunija

Nuolankiai Tavęs prašome, visagali Dieve, kad tiems, kuriuos savaisiais sakramentais sustiprinai, leistum įtinkančiais papročiais Tau vertai patarnauti. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.