Dominica II Post Pascha

skirtukas

II sekmadienis po Velykų

Praėjus dviem savaitėms po Velykų, Bažnyčia parodo mums Kristų kaip gerąjį mūsų sielų Ganytoją. Po Apaštalo skaitinių, kuriuose šv. Petras primena, kokią kainą užmokėjo mūsų Viešpats, kad sugrąžintų mus, paklydusias avis, į gelbstinčią avidę, Evangelija pasakoja nuostabią alegoriją, kurioje prieš mūsų akis kaip gerasis Ganytojas iškyla pats Viešpats, pažįstantis kiekvieną avį ir guldantis savo gyvybę už kiekvieną iš jų, kad išplėštų iš norinčio pražudyti vilko nasrų.

Kristaus avidė – Bažnyčia. Joje Jis dovanoja mums savo gyvybę per slėpinius, per savo žodį – mokymą, kurį Bažnyčia mums dėsto. Visos palaimingos vertybės, kurias dovanoja Jėzus Kristus, skirtos apšviesti mūsų keliui ir stiprinti mus kelyje į dangiškuosius namus; per malonę Jėzus Kristus veikia kaip vienintelis mūsų sielų Ganytojas.

Introitus

Ps. 32, 5–6. Misericordia Domini plena est terra, alleluia: verbo Dei cæli firmati sunt, alleluia, alleluia.

Ps. 32, 1. Exsultate iusti in Domino: rectos decet collaudatio.

Introitas

Ps 32, 5–6. Viešpaties gailestingumo pilna yra žemė, aleliuja; Dievo žodžiu yra įtvirtinti dangūs, aleliuja, aleliuja.

Ps 32, 1. Teisieji, džiūgaukite Viešpatyje; doriesiems dera šlovinti.

Oratio

Deus, qui in Fílii tui humilitáte iacéntem mundum erexísti: fidélibus tuis perpétuam concede lætítiam; ut quos perpétuæ mortis eripuísti cásibus, gáudiis fácias pérfrui sempitérnis. Per eundem Dóminum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. R. Amen.

Kolekta

Dieve, kuris savo Sūnaus nusižeminimu puolusį pasaulį pakėlei, suteik savo tikintiesiems amžinąjį džiaugsmą, kad tiems, kuriuos išplėšei iš amžinosios mirties, dovanotum amžinąją palaimą. Per Tąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Lectio

Léctio Epístolæ beati Petri Apostoli. (1 Pet. 2, 21–25)

Caríssimi: Christus passus est pro nobis, vobis relínquens exémplum, ut sequámini vestígia eius. Qui peccatum non fecit, nec invéntus est dolus in ore eius: qui cum maledicerétur, non maledicébat: cum paterétur, non comminabátur, tradébat autem iudicánti se iniúste: qui peccata nostra ipse pértulit in córpore suo super lignum: ut peccátis mórtui, iustítiæ vivámus: cuius livóre sanáti estis. Erátis enim sicut oves errántes, sed convérsi estis nunc ad pastórem et epíscopum animárum vestrárum.

Skaitinys

Skaitinys iš šventojo apaštalo Petro pirmojo Laiško. (1 Pt 2, 21–25)

Brangieji: Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Jis nepadarė nuodėmės, ir jo lūpose nerasta klastos. Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visa pavedė teisingajam Teisėjui. Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad, numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Jūs buvote tarsi paklydusios avys, o dabar sugrįžote pas savo sielų ganytoją ir sargą.

Alleluia

Alleluia, alleluia.

Luc. 24, 35. V. Cognoverunt discipuli Dominum Iesum in fractione panis.

Aleliuja

Aleliuja, aleliuja.

Lk 24, 35. V. Pažino mokiniai Viešpatį Jėzų duonos laužyme.

Alleluia

Alleluia.

Ioann. 10, 14. V. Ego sum pastor bonus: et cognosco oves meas, et cognoscunt me meæ. Aleluia.

Aleliuja

Aleliuja.

Jn 10, 14. V. Aš esu gerasis ganytojas ir pažįstu savąsias avis, ir pažįsta mane manosios. Aleliuja.

Evangelium

Sequéntia sancti Evangélii secundum Ioánnem. (Ioann. 10, 11–16)

In illo témpore: Dixit Iesus pharisaéis: Ego sum pastor bonus. Bonus pastor ànimam suam dat pro óvibus suis. Mercenárius autem, et qui non est pastor, cuius non sunt oves própriæ, videt lupum veniéntem, et dimíttit oves, et fugit: et lupus rapit, et dispérgit oves: mercenárius autem fugit, quia mercenárius est, et non pértinet ad eum de óvibus. Ego sum pastor bonus: et cognósco meas, et cognóscunt me meæ. Sicut novit me Pater, et ego agnósco Patrem: et ánimam meam pono pro óvibus meis. Et álias oves hábeo, quæ non sunt ex hoc ovíli: et illas opórtet me addúcere, et vocem meam áudient et fiet unum ovile, et unus pastor.

Evangelija

Šventosios Evangelijos pagal Joną tęsinys. (Jn 10, 11–16)

Anuo metu: Jėzus pasakė fariziejams: „Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės; ir jas man reikia atvesti; jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.“

Offertorium

Ps. 62, 2 et 5. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo: et in nomine tuo levabo manus meas, alleluia.

Ofertoriumas

Ps 62, 2 ir 5. Dieve, mano Dieve, nuo aušros būdrauju; ir tavo vardu iškelsiu savo rankas, aleliuja.

Secreta

Benedictiónem nobis, Dómine, conférat salutárem sacra semper oblátio: ut, quod agit mystério, virtúte perfíciat. Per Dóminum nostrum...

Sekreta

Viešpatie, lai visada šventoji atnaša išganingą palaiminimą mums suteikia, kad tai, ką ji dabar per paslaptį vykdo, dorybe išbaigtų. Per mūsų Viešpatį...

Communio

Ioann. 10, 14. Ego sum pastor bonus, alleluia: et cognosco oves meas, et cognoscunt me meæ, alleluia, alleluia.

Komunija

Jn 10, 14. Aš esu gerasis ganytojas, aleliuja, ir pažįstu savąsias avis, ir pažįsta mane manosios, aleliuja, aleliuja.

Postcommunio

Præsta nobis, quæsumus, omnípotens Deus: ut vivificatióni tuæ grátiam consequéntes, in tuo semper múnere gloriémur. Per Dóminum nostrum...

Postkomunija

Meldžiame Tave, visagali Dieve, suteik, kad mes, Tavosios atgaivos malonę įgiję, Tavosios dovanos garbėje visuomet būtume. Per mūsų Viešpatį...


Prenumeruokite mūsų straipsnių savaitinį naujienlaiškį.

0
bendrinimų
Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.