Lietuvių ganytojai

 • Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas – didysis Marijos apaštalas

  2022.04.28Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Šventasis buvo antras Vincentas Fereras savo pamokslais, antras Pranciškus Asyžietis savo meile neturtui, antras Bernardas Klervietis savo pamaldumu Dievo Motinai, antras apaštalas Paulius savo vargais ir persekiojimais dėl Jėzaus vardo, o kovoje prieš jansenizmą jis nuveikė daugiau, nei kiti to meto Bažnyčios žymūs veikėjai.

 • Šv. Mykolas ir šventas pyktis

  2022.09.28Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Šv. arkangelo Mykolo iškilmė mums primena nuostabų dvasinį angelų pasaulį, apie kurį mes retai pagalvojame.

 • Švenčiausioji Jėzaus Širdis (pamokslas)

  2023.06.16Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  „Visų pirma turėkite apsčiai meilės vieni kitiems, nes meilė uždengia nuodėmių gausybę.“ (1 Pt 4, 8.)

 • Šventasis Tėvas Pijus X: viską atnaujinti Kristuje

  2022.09.03Kun. Pranas Kuraitis

  Kadangi Pijaus X dvasia tik ir gyvena troškimu prisidėti visomis išgalėmis prie pasaulio atnaujinimo Kristuje, tai jis ir į visas savo popiežiavimo priedermes, darbus žiūri per to šūkio prizmę.

 • Šventojo Kazimiero pamokos

  2023.03.04Kun. Robertas Urbonavičius

  Atidžiau pažvelgę į tikrąjį šventojo Kazimiero gyvenimą, regime kiek daug galime iš jo pasimokyti kaip reikia sekti Kristumi.

 • Tiesa

  2022.06.13Vysk. Pranciškus Petras Būčys

  Kai kurias tiesas žmogaus protas gali patirti visai be abejonės. – Yra tiesų, kurias žmogus taip stipriai žino, jog negali jomis abejoti. Aš esu. Tai yra tiesa ir aš ja negaliu abejoti. Nė vienas kitas žmogus negali abejoti, kad jis yra.

 • Uždegti žiburiai rankose

  2022.11.29Vysk. Vincentas Brizgys

  Nelaukta mirtis nėra joks nepaprastas įvykis: tai yra kasdieninis reiškinys.

 • V sekmadienis po Sekminių: Brolių meilė

  2022.07.10Kun. Robertas Urbonavičius

  Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gera, teieško ramybės ir tesiveja ją!“

 • V sekmadienis po Sekminių: Dievo ir artimo meilė

  2023.07.02Kun. Robertas Urbonavičius

   Su kantrybe bei romumu visada nugalėsime, o pasiduodami nirtuliui, bambėjimui, - mes tik pabloginsime ką gero esame nuveikę.

 • Vaikų auklėjimas

  2022.11.14Vysk. Kazimieras Paltarokas

  Be tinkamo tikybinio ir dorovinio lavinimo, - kaip išmintingai yra įspėjęs Leonas XIII, - „nesveika bus kiekviena sielų kultūra“.

 • Vysk. Teofiliaus Matulionio pirmasis ir antrasis tardymo protokolai

  2023.06.08Teofilius.lt

  1946 metais gruodžio 19 dieną, Vilniaus KGB rūmuose prasidėjo vyskupo Teofiliaus Matulionio tardymai.

 • Vysk. Teofiliaus Matulionio trečiasis tardymo protokolas

  2023.06.12Teofilius.lt

  KGB būstinėje vyskupas T. Matulionis buvo tardomas 10 mėnesių.

 • XXI sekmadienis po Sekminių: Dievo skolininkai

  2023.10.22Kun. Robertas Urbonavičius

   Extra Ecclesiam nulla salus – už Bažnyčios [ribų] nėra išganymo, - mums primena Bažnyčios Tėvai.

 • Žmogaus misija

  2022.08.20Vysk. Vincentas Brizgys

  Mūsų laikinojo gyvenimo misija ir yra, kad vieni kitiems padėtume pažinti ir pajusti žmogaus tikrąsias natūralias aspiracijas, kad padėtume pasiekti kuo aukščiausio laipsnio mūsų minties, širdies — visos sielos bendravimo su Dievu.

 • Žmogaus ramybė Palaimintojo J. Matulaičio išgyvenime ir mąstyme

  2022.06.21Kun. Stasys Yla

  Nežinia, ko žmogus galėtų daugiau trokšti, kaip ramybės ir dvasinės giedros. Kiekvienas ilgisi palaimintos būsenos, kur išsibaigia audros ir nerimo srovės, kur žmonės virsta angelais, gyvenimas — rojumi, kryžiai — švyturiais.

 • Žmogus ir dorovė

  2022.08.24Vysk. Vincentas Brizgys

  Dekalogas yra ne kas kita, o trumpais ir aiškiais žodžiais pasakyti tie žmogaus prigimties reikalavimai, be kurių žmonių bendruomenė negali darniai gyventi.

Puslapis 4 iš 4

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.