Naujausi

Tikėjimas

Bažnyčia

Visuomenė

Šeima ir namai

Istorija

Kultūra

Šventieji

 • Šv. Bernadeta Subiru

  2021.04.30Antonio Sicari

  1858 metais, kai Bernadetai (Bernadette Subirous) buvo keturiolika, ir ji daug sykių buvo regėjusi Lurde Švenčiausiąją Mergelę, šventasis Arso ganytojas jau buvo įžengęs į paskutiniuosius savo gyvenimo metus. Tačiau tarp senolio ir mergaitės esama įstabios dvasinės giminystės.

 • Šv. Gema Galgani ir jos angelas sargas

  2022.10.07Prel. Ferdinand Holböck

  Iš dvasios vado pavedimu užrašytos autobiografijos, trumpo dvasinio dienoraščio ir laiškų mes sužinome, jog šventoji buvo ne vien Kryžiaus mistike, bet taip pat palaikė nepaprastai nuoširdžius ir bičiuliškus santykius su savo angelu sargu.

 • Šv. Ignotas Antiochietis

  2020.05.25Dr. Liudas Jovaiša

  Šv. Ignotas Antiochietis – viena ryškiausių pirmojo krikščionybės šimtmečio figūrų. Labai maža tikrų istorinių žinių apie jo (kaip, beje, ir apie apaštalų) gyvenimą. Tik gyvenimo pabaigoje akimirkai išniręs iš istorijos sutemų šv. Ignotas daugeliui ateities kartų paliko ryškų tvirto tikėjimo – iki džiaugsmingos kankinystės – pavyzdį, o savo pamokymais sutvirtino besikuriančių krikščionių bendruomenių pamatus.

 • Šv. Joana Arkietė – įrodymas, kad Dievas iš tikrųjų valdo istoriją

  2022.05.30Antonio Sicari

  „Jeigu Tu mums atsiųstum, jeigu Tu panorėtum atsiųsti vieną iš Tavo šventųjų... Ką nors naujo, anksčiau neregėto...“. Būtent taip ir atsitiko – Dievas atsiuntė Prancūzijai ir Bažnyčiai naują šventąją, nepanašią į jokią kitą.

 • Šv. Jonas Marija Vianėjus – „klausyklos kankinys”

  2022.08.08Antonio Sicari

  „...Kitą kartą Prancūzijoje, Liono apylinkėse, gyveno nedidukas tikintis valstietis, kuris nuo mažumės mėgo vienatvę ir mylėjo gerąjį Dievą. O kadangi Paryžiaus ponai, sukėlę revoliuciją, neleido liaudžiai melstis, berniukas su savo tėvais eidavo į svirną dalyvauti Liturgijoje. Dvasininkai tuomet slapstėsi, o jeigu juos sučiupdavo, jiems tikrų tikriausiai nukirsdavo galvą...“

 • Šv. Jonas Vianėjus apie nevertą Šv. Komunijos prėmimą

  2023.04.17Šv. Jonas Vianėjus

  Nevertas šv. Komunijos priėmimas įžeidžia Dievą labiau nei visos kitos mirtinos nuodėmes.

 • Šv. Jono Krikštytojo gimimas

  2023.06.24Jean Chapuis, S.J.

  Iš visų šventųjų, išskyrus Švenčiausiąją Mergelę, niekas nėra taip išaukštintas danguje ir žemėje, kaip šv. Jonas.

 • Šv. Juozapo privilegijos

  2023.03.23Jean Chapuis, S.J.

  Šv. Juozapas pats savo akyse buvo žemiausias tarnas, gi iš tikrųjų savo darbais ir šventomis pareigomis stovėjo aukščiausioje ir garbingiausioje vietoje.

 • Šv. Kamilas Lelietis: Mirti sau, kad gyventų Jėzuje Kristuje, nukryžiuotame ligoniuose

  2023.07.18Antonio Sicari

  Jis neleido sau nė dienos pailsėti. Kai jį priversdavo ilsėtis, kad visai nenusilptų, jis slapčia grįždavo į ligoninę.

 • Šv. Klaudijus Kolombjeras – Švč. Jėzaus Širdies evangelistas

  2022.06.24Kun. Jonas Paukštys, S.J.

  1934 Šventaisiais Metais visa Lietuva iškilmingai pasiaukojo dieviškajai Išganytojo Širdžiai. Tai buvo I Tautinio Eucharistinio Kongreso metu, liepos 1 dieną Kaune. Nuo šios reikšmingos šventės mūsų tėvynė tapo tikra Jėzaus Širdies žeme. Šis pasiaukojimas uždeda ir mums pareigą rimčiau pažinti savo naująjį Valdovą ir jam parodyti daugiau meilės bei ištikimybės.

 • Šv. Kotryna Sienietė – tarsi įsikūnijusi Bažnyčia

  2022.04.30Antonio Sicari

  Kotryna tapo legenda, kuri apaugo pasakojimais apie jos vaikystėje ir jaunystėje buvusius stebuklus. Apie kai kuriuos iš jų pasakojo pati Kotryna, apie kitus – jos nuodėmklausys ir nesuskaičiuojami jos talentų gerbėjai, nuolat ją supę ir žavėjęsi brandžiu jos šventumu.

 • Šv. Kryžiaus Jonas – mistikos mokytojas

  2021.11.24Antonio Sicari

  1542 metais, likus ketveriems metams iki Liuterio mirties ir trejiems – iki Tridento Susirinkimo, mažame Kastilijos kaimelyje Fontiverose gimė Jonas Jėpes (Yepes), kurio gyvenimas ir veikla tapo tarsi gyvas atsakas (ne vienintelis, bet, aišku, vienas iš ryžtingiausių bei giliausių), kurį Dievas teikėsi duoti to neramaus meto, XVI amžiaus antros pusės, žmonėms.

 • Šv. Liudvikas Marija Grinjonas de Monforas – didysis Marijos apaštalas

  2022.04.28Kun. Edmundas Naujokaitis FSSPX

  Šventasis buvo antras Vincentas Fereras savo pamokslais, antras Pranciškus Asyžietis savo meile neturtui, antras Bernardas Klervietis savo pamaldumu Dievo Motinai, antras apaštalas Paulius savo vargais ir persekiojimais dėl Jėzaus vardo, o kovoje prieš jansenizmą jis nuveikė daugiau, nei kiti to meto Bažnyčios žymūs veikėjai.

 • Šv. Marija Goreti ir jos žudikas Aleksandras Serenelis

  2022.07.06Regina Prophetarum

  Prie altoriaus tvorelės, vienas šalia kito ji ir tas, kuris nužudė jos dukterį, pakėlė praviras burnas kad dalyvautų Jėzaus Kūne ir Kraujyje. Šventoji Komunija taikoje su Dievu ir vienas su kitu.

 • Šv. Onos laimė, šventumas ir garbė

  2023.07.26Jean Chapuis, S.J.

  Šv. Ona turėjo būti apdovanota angelų dorybėmis, kad tinkamai išauklėtų Mariją, angelų Karalienę. Jos nekaltybė, tikėjimas, meilė viršijo visas Senojo Įstatymo teisingiausiųjų vyrų dorybes.

 • Šv. Petras – regimoji Bažnyčios Galva

  2023.06.29Prel. dr. Feliksas Bartkus, kan. dr. Pijus Aleksa

  Viešpats Jėzus paskyrė šv. Petrą vyriausiuoju savo Bažnyčios valdytoju.

 • Šv. Petras ir Paulius

  2022.06.30Jean Chapuis, S.J.

  Vienas jų skiriamas Bažnyčios galva ir Jėzaus Kristaus įpėdiniu žemėje, kitas siunčiamas į pasaulį skelbti Kristaus vardą ir platinti Jo garbę.

 • Šv. Petras Kanizijus – katalikybės Centrinėje Europoje gaivintojas

  2023.04.27Joseph N. Tylenda SJ

  Jo iškalba drungniausius katalikus paversdavo uoliausiais tikinčiaisiais.

 • Šv. Petras Veronietis

  2022.04.29Katalikų Tradicija

  Balandžio 29 dieną minimas šv. Petras Veronietis, XIII amžiaus dominikonas kunigas, uolus pamokslininkas, inkvizitorius ir kankinys.

 • Šv. Polikarpo kankinystė

  2022.01.26Katalikų Bažnyčia

  Tada prokonsulas tarė „Turiu laukinių žvėrių. Jei neatsiversi, atiduosiu tave jiems.“ Šitas atsiliepė: „Šauk juos! Mums nevalia iš geresnių vartytis į blogesnius; atvirkščiai: gražu iš blogio pakilti į teisingumą“.

Puslapis 2 iš 3

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.