Liturginiai metai

 • Sekmadienis po Žengimo į dangų: Pažadas atsiųsti Globėją

  2022.05.29Kun. Robertas Urbonavičius

  Iškeliaudamas Viešpats nepažada savo mokiniams ramaus bei patogaus gyvenimo, tačiau užtikrina, kad jie niekuomet nebus palikti vieni.

 • Sekminės: Malonių dovanotoja

  2023.05.28Kun. Robertas Urbonavičius

  Šiandien minime įvykį, kuomet Šventoji Dvasia uždega mokinius savo šventąją ugnimi ir jie tampa Evangelijos skelbėjais iki pat žemės pakraščių.

 • Sekminės: Veni, Sancte Spiritus

  2022.06.05Kun. Robertas Urbonavičius

  Sekminių kolektoje džiūgaujanti Motina Bažnyčia meldžia, kad Jai niekuomet nepritrūktų Šventosios Dvasios apšvietimo ir paguodos, nes be Šventosios Dvasios vedimo greitai nuklystama nuo Tiesos kelio.

 • Seksagezimos sekmadienis: Dievo galybė ir mūsų silpnybė

  2022.02.20Kun. Robertas Urbonavičius

  Artėjanti Gavėnia yra pats tinkamiausias metas atgaila, malda bei pasninku išpurenti savo širdies dirvas ir paruošti jas Dievo malonės nužengimui.

 • Seksagezimos sekmadienis: Širdies dirvos

  2023.02.12Kun. Robertas Urbonavičius

  Palaiminti tie, kurių širdžių dirvos yra išpurentos atgaila ir patręštos malda ir gerais darbais, atėjus metui jie tikrai duos gausų derlių.

 • Sekti liturginius metus reiškia gyventi kartu su Kristumi ir Jo Bažnyčia

  2023.12.04Katalikų Tradicija

  Katalikas, deramai švenčiantis liturgines šventes ir ištikimai besilaikantis Bažnyčios tradicijų, tikrai gali sakyti turįs artimą ryšį su savo Viešpačiu.

 • Septuagezimos sekmadienis: Išganymo metas

  2022.02.12Kun. Robertas Urbonavičius

  Tautų Apaštalas Paulius epistolės skaitinyje, mus ragina pakilti iš patogumo gulto ir kaip sportininkams ruoštis dvasinei kovai, - varžyboms dėl išganymo vainiko. Tas, kuris nesistengia dėl savo Išganymo, nėra jo vertas ir galiausiai jį praranda, kaip murmantys Izraelitai dykumoje.

 • Septuagezimos sekmadienis: Pasiruošimo laikas

  2023.02.05Kun. Robertas Urbonavičius

  Įžengiame į Velykų laikotarpį, kurį pradedame trumpiausiu (tik 17 dienų) liturginiu Septuagezimos laiku.

 • Šv. Juozapo Darbininko šventė: Dailidės Sūnus

  2022.05.01Kun. Robertas Urbonavičius

  1955 m. popiežius Pijus XII paskelbė, kad gegužės 1 d., bus minima kaip Šventojo Juozapo Darbininko šventė, taip pradžiugindamas viso pasaulio katalikus darbininkus ir išmintingai suteikdamas priešnuodį komunistų platintai taip vadinamai Darbo žmonių šventei, kuria buvo skleidžiamos pražūtingos marksizmo idėjos apie klasių kovą ir žmonių susipriešinimą.

 • Šv. Kalėdos: Šiandien mums gimė Kristus!

  2022.12.24Kun. Robertas Urbonavičius

  Minime ne kažkada buvusį istorinį įvykį – Išganytojo gimimą, bet tąjį Gimimą išgyvename hic et nunc – čia ir dabar.

 • Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė. Viešpaties bičiuliai

  2022.06.29Kun. Robertas Urbonavičius

  Šventieji apaštalai Petrai ir Pauliau, – savo galingu užtarimu ir įkvepiančiu tarnystės pavyzdžiu globokite mūsų Motiną Bažnyčią, kurią palaistėte savo kraujuǃ

 • Švč. Mergelės Marijos Apsivalymas: Kristaus šviesa ir kryžiaus šešėlis

  2022.02.02Kun. Robertas Urbonavičius

  Keturiasdešimtą dieną po Viešpaties Gimimo Bažnyčia iškilmingai švenčia Jo Paaukojimo šventykloje šventę, taip užbaigdama kalėdinį laikotarpį. Tai viena iš seniausių krikščioniškų švenčių.

 • Tiesos dvasia

  2022.05.15Kun. Robertas Urbonavičius

  Geroji Motina Bažnyčia ir prašo, kad Gailestingumo Tėvas, kuris mus surinko į vieną Kristaus šeimą, padėtų mylėti tai ko pats įsako laikytis, bei trokšti to, ką Jis žada, idant šio pasaulio rūpesčiai nenukreiptų mūsų širdžių žvilgsnio nuo amžinųjų džiaugsmų.

 • V sekmadienis kaip po Epifanijos: Garstyčios grūdelio paslaptis

  2023.11.12Kun. Robertas Urbonavičius

  Viešpats žino metą ir laiką. Jis veikia net tada, kai to nematome ir nesuprantame.

 • V sekmadienis po Epifanijos: Dieviškoji kantrybė

  2022.02.06Kun. Robertas Urbonavičius

  Mūsų širdis yra toji dirva, kurioje darbuojasi ir Dievas, bet, deja, ir piktasis, sėdamas pagundas, nedorybes, ydas... Ravėkime pirmiausia savo širdžių lysves, išraukime blogio šaknis ir nedorybės piktžoles.

 • V sekmadienis po Sekminių: Brolių meilė

  2022.07.10Kun. Robertas Urbonavičius

  Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tepažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gera, teieško ramybės ir tesiveja ją!“

 • V sekmadienis po Velykų: Džiaugsmo pilnatvė

  2022.05.22Kun. Robertas Urbonavičius

  Minime paskutinį sekmadienį prieš Šeštines, tad išgyvename atsisveikinimo su Viešpačiu nuotaiką, kartu esame drąsinami džiaugtis, nes Viešpats mūsų nepalieka našlaičiais, bet visada yra su mumis savo Bažnyčioje.

 • V sekmadienis po Velykų: Tiesos pilnatvė

  2023.05.14Kun. Robertas Urbonavičius

  Nebijokime, Dievas savo kovų nepralaimi. Išlikime ramūs ir pasitikintys mus vedančia dieviškosios Apvaizdos ranka.

 • VI sekmadienis po Sekminių: Išganymo penas

  2023.07.09Kun. Robertas Urbonavičius

  Tas, kuris valgo Kristų, dar labiau jo geidžia, nes ši duona gardesnė už visus pasaulio gardumynus ir pažadina mumyse neišsenkantį Dangaus ilgesį.

 • VI sekmadienis po Sekminių: Šventasis pokylis

  2022.07.17Kun. Robertas Urbonavičius

  Tautų Apaštalas mums primena tikėjimo taisyklę: esame mirę nuodėmei ir gyvename Kristui. Būti krikščionimi, - tai būti nauju žmogumi, kuriame viešpatauja malonė, o ne vergystė nuodėmei.

Naudojant slapukus Jūsų naršymas tinklapyje bus patogesnis. Paspausdami „Sutinku“ Jūs leisite naudoti tinklapio slapukus Jūsų naršyklėje.